Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Går mot tøffere tider


28. januar 2014
Sist oppdatert: 28. januar 2014
Fremtidens velferd vil koste mer. Prioriteringene blir tøffere, noe som kan påvirke NHH, sier Torbjørn Røe Isaksen.

– Skal vi opp­rett­hol­de sam­me vel­ferds­ni­vå som idag, vil vi få pro­ble­mer med fi­nan­sie­rin­gen. Ti­den for de sto­re velstandsløftene, som i stor grad fikk pre­ge 70-tal­let, er nå for­bi. Det er mer rea­lis­tisk å vur­de­re hvor vi kan gjen­nom­fø­re grad­vi­se re­for­mer, med mål om å ef­fek­ti­vi­se­re tje­nes­te­til­bu­det, sier kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Is­ak­sen.

På spørs­mål fra sa­len om hvor­vidt «da­ge­ne det var lett å være po­li­ti­ker i Nor­ge er over», er Is­ak­sen klar på at pri­ori­te­rin­ge­ne kan bli tøf­fe­re.

– Det var ikke gøy å kut­te 11 må­ne­ders stu­die­støt­te (som var dis­po­nert i de rød­grøn­nes stats­bud­sjett, red.anm.). Pri­ori­te­rin­ge­ne blir hel­ler ikke noe let­te­re i åre­ne som kom­mer, det er jeg gan­ske sik­ker på. Det var let­te­re å være po­li­ti­ker før. På 70-tal­let kun­ne vi fi­nan­si­ere
ut­byg­gin­gen av vel­ferds­sta­ten ved å øke ar­beids­til­bu­det, som vi lyk­tes med ved å få kvin­ner ut i ar­beids­li­vet. Nå må vi se mot ufø­re el­ler inn­vand­re­re for å øke ar­beids­til­bu­det, og her fin­ner man problemfaktorer med beg­ge, for­tel­ler han.

Sterk tro på ar­beids­li­vet
Der Røe Is­ak­sen me­ner det lig­ger en be­grens­ning i ar­beids­til­bu­det, er tid­li­ge­re fi­nans­mi­nis­ter Sig­bjørn John­sen til­nær­met urok­ke­lig i sin tro om at løs­nin­gen lig­ger på ar­beids­plas­sen.

– Folk må job­be mer. Får vi til det, ved å lå folk stå len­ger i ar­beids­li­vet, i til­legg til å job­be leng­re da­ger, så kan da­gens vel­ferds­mo­dell opp­rett­hol­des, sier John­sen.
Han me­ner li­ke­vel at det kan bli kre­ven­de å opp­rett­hol­de da­gens vel­ferds­ni­vå.

– Vi lyk­kes gjen­nom en an­svar­lig­gjø­ring av ar­beids­li­vet, og ved å få folk til å for­stå al­vo­ret. Jeg har vært på tur­né rundt om i Nor­ge for å pra­te med eld­re om mu­lig­he­ten til å job­be len­ger. Det er mu­lig å få folk til å for­stå al­vo­ret. Den enk­les­te må­ten å opp­rett­hol­de generasjonskontrakten er ved å la de eld­re job­be leng­re, sam­ti­dig som man lar ol­je­fon­det lig­ge.

Nor­ge er det lan­det i Nor­den med størst av­vik mel­lom per­son­lig pen­sjons­spa­ring og gjeld. På spørs­mål om det­te kan ha sam­men­heng med en un­der­lig­gen­de be­visst­het om de 5000 mil­li­ar­der som står på bok, er John­sen kon­tant på at ol­je­fon­det ikke med­fø­rer in­cen­tiv­ef­fek­ter:

– Ol­je­fon­det skal stå til evig tid. Pen­sjons­re­for­men kom­mer til å fun­ge­re, sier han.

Ty­de­lig be­skjed til NHH
En kunn­skaps­mi­nis­ter som snak­ker om pri­ori­te­rin­ger og tøf­fe valg bør få var­sel­lam­pe­ne til å blin­ke ved NHH. Han la tid­li­ge­re i ja­nu­ar ut en syvpunktplan om frem­ti­den til høy­ere ut­dan­ning i Nor­ge. Kva­li­tet står i fo­kus, og som et ledd av det­te frem­he­ver Røe Is­ak­sen stør­re og mer ro­bus­te ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner. På spørs­mål om det­te kan få inn­virk­ning på NHH, om vi må se for oss en frem­tid i sam­eks­is­tens med HiB, er Røe Is­ak­sen over­ras­ken­de ty­de­lig.

– Alt­så, jeg er ikke en sånn sammenslåingsfantast, og kan godt se et ut­fall fra en sam­men­slå­ing hvor to vel­fun­ge­ren­de in­sti­tu­sjo­ner sam­men fun­ker dår­lig. Li­ke­vel er jeg nødt til å spil­le bal­len til­ba­ke til dere. Det ford­rer av NHH at de le­ve­rer re­sul­ta­ter, og gjør de ikke det, så kan det være vi må se nær­me­re på mu­lig­he­ten for sam­men­slå­ing, sier Røe Is­ak­sen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram