Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Støre: Du er din egen helseminister


10. april 2013
Sist oppdatert: 15. april 2013
Helseminister Jonas Gahr Støre gjestet tirsdag NHH for å snakke om utfordringene med moderne folkehelse. Diskusjonen engasjerte, men ble begrenset av et stramt tidsskjema.


Gahr Støre har gjestet NHH flere ganger som minister, blant annet høsten 2011 hvor han som utenriksminister holdt Lehmkuhlforelesningen med Europa som tema. Ministeren gjorde i starten av dagens innlegg et poeng av at spranget fra utenriksminister til helseminister ikke nødvendigvis er så stort, dog dette utsagnet møtte ikke helt gehør hos et gemyttlig publikum i aulaen.

En engasjert Støre trakk likevel internasjonale linjer for de helseutfordringer Norge står ovenfor.

– Alle land møter ganske sammenfallende utfordringer. Vi har en bølge av ikke-smittsomme sykdommer som utgjør en stadig større andel av totalen. Disse utgjør på verdensbasis 60 %, og i Norge opp mot 80 %.

Alles helse er alles ansvar
Som et slagord for fokus på folkehelse har Gahr Støre flere ganger nevnt at ”du er din egen helseminister” og at din helse er ditt ansvar. Med tanke på at helse har klare samfunnsmessige konsekvenser utvidet Støre med å si at alles helse er alles ansvar. Denne dimensjonen påvirker også hvordan man legger politiske føringer.

– Jeg vil som politiker forsvare politikkens rett til å regulere, men den strikken er strukket ganske langt i Norge, nevnte Støre. Han trakk frem nedgangen i tobakkforbruk som et eksempel på effektiv politikk, samtidig som han understreket at det er grenser for politikkens virkemidler:

– Vi kan ha en visjon om et samfunn uten tobakk, men ikke om et uten sukker, fett, salt og alkohol. Dette fordrer at vi som samfunn opptrer ansvarlig.

Fire store overganger
Helseministeren fremhevet fire store overganger i folkehelsen. Overgangene gjelder økning i antall eldre, hva vi blir syke av, endringer i uførhet og hva risikofaktorene for sykdom er forankret i. Om den sistnevnte overgangen utdypet Støre:

– Risikofaktorer går fra å være forankret i fattigdom til matvaner, livsstil og grad av bevegelse.

Dette temaet kom også opp i spørsmålene fra salen i diskusjonen etter Støres innlegg hvor flere omhandlet helsesituasjonen til barn og unge. Et av disse tok opp frafallet fra idretten hos ungdommer i slutten av tenårene. Helseministeren fremhevet her at man på lokalt plan utvikler lavterskeltilbud til de som ikke konkurrerer på toppnivå, noe som er et eksempel på å ta samfunnsmessig helseansvar.

På spørsmål om overdrevent fokus på helse, trening og kosthold kan ha en negativ innvirkning på unges psykiske helse svarte Støre at han så problematikken, men likevel trodde på fordelene med økt informasjon og opplysning.

Prioriteringsutfordringer
Fra et økonomisk ståsted er helsepolitikk både utfordrende og en tanke deprimerende. Satt på spissen vil det aldri være nok penger, og problemstillinger rundt knappe ressurser blir stadig mer aktuelle. Helseministeren understreker at prioritering er et nøkkelfag:

– Måten vi prioriterer på må være basert på kunnskap, og i Norge er vi flinke til dette. Vårt overordnede mål er å gi et likeverdig tilbud.

Dessverre ble også dialogmøtet preget av prioriteringsutfordringer siden helseministeren hadde begrenset tid til rådighet og måtte videre etter en drøy halvtime. Støre fikk like fullt understreket hvor viktig folkehelse og helsepolitikk er som tema, og hadde også en fremtidsrettet hilsen til studentene i aulaen:

– Når deres barn i fremtiden begynner på NHH kommer det til å bli undervist om helse her.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram