Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

God likviditetssituasjon i NHHS


25. februar 2018
Sist oppdatert: 25. februar 2018

Under årets første foreningsmøte kunne tidligere økonomiansvarlig i kjernestyret Andreas Haugsbø formidle at studentforeningen i fjor hadde et solid overskuddsresultat, og at likviditetssituasjonen i studentforeningen nå er veldig god.

 Ett av de viktigste punktene på agendaen til årets første foreningsmøte (FM) var presentasjonen av foreløpig årsregnskap for 2017. Fellesmassen, altså summen for alle underutvalgene i NHHS som er økonomisk avhengig, hadde et positivt resultat på 527 596 kroner. Tidligere økonomiansvarlig i kjernestyret, Andreas Haugsbø, var godt fornøyd med dette resultatet, og mener at likviditetssituasjonen i NHHS nå er så god at man bør vurdere å sette mer penger over på fond.

Det er, ifølge Haugsbøs presentasjon, to hovedmomenter som har bidratt kraftig til det positive resultatet. For det første har studentforeningen fått 860 000 kroner i inntekt gjennom en statlig ordning for momskompensasjon. For det andre har studentforeningen gjennom høsten satt ett større fokus på å få inn fordringer, og Regnskapsgruppen har med stor effektivitet sendt ut purringer der dette har vært nødvendig.

Fortsatt negativt resultat for KKU
Blant underutvalgene er det NU som har bidratt klart mest til det positive resultatet. Med et positivt resultat på 3 080 389 kroner, beskriver Haugsbø dem som ”the money making machine” i NHHS. I andre retning skiller Klubb- og Kulturutvalget (KKU) og Backline seg ut med store underskudd. Mens Backline gikk 214 473 kroner i minus, hadde KKU et negativt resultat på hele 715 248 kroner.

 Ifølge Jakob Blindheim, økonomiansvarlig i KKU, skyldes underskuddet hovedsakelig for lav pris på ulike varer. Dette er nå tatt tak i, og prisene har blitt satt opp. Videre har det vært en del kostnader som følge av bytte fra Hansa til Ringnes som leverandør. Blindheim trekker frem at per dags dato er KKU i pluss, men at de fortsatt ser på forbedringspotensiale for driften i samarbeid med både KS og NHHS Consulting. 

Ny definisjon av underutvalg
Det ble også fattet et vedtak for hvordan man definerer de ulike gruppene i studentforeningen, og da spesielt hvordan man definerer et underutvalg. Årsaken til regelendringen er at det lenge ikke har vært en klar definisjon for underutvalg, og at de eksisterende reglene ikke samsvarer med det som har blitt gjort i praksis.

Sentralt i den nye definisjonen er at underutvalg er definert som grupper som er sentrale for driften av NHHS, og grupper som bidrar til sosiale eller miljømessige satsningsområder. Resten av gruppene i NHHS vil klassifiseres som enten datterselskap, prosjektorganisasjoner, eller interessegrupper.

Som en del av lovendringen ble det ikke stemt over hvilken status de ulike eksisterende underutvalgene vil ha under lovendringen. Dette er noe representantskapet (RS) vil se på senere. 

Endring i valgreglene for NHHS
Foreningsmøtet var også arena for en debatt om hvordan man kan endre valgreglene i NHHS for å øke entusiasmen og oppsluttingen rundt valget. På møtet ble det kun debattert ulike tiltak som kan gjennomføres, og ingen endelige forandringer ble vedtatt.

Hovedforslagene som ble diskutert er om man bør sette restriksjoner på muligheten til å stille i blokk, om man kun bør ha en påmeldingsfrist, og om hemmeligholdet rundt valget bør reduseres. Mens første delen av debatten ble preget av tidligere og sittende medlemmer av blokkstyrer, tok andre også ordet etter hvert.

Da debatten var preget av de mest aktive medlemmene i studentforeningen ønsker valgkomiteen at mer av studentmassen kommer med sine synspunkt. 

NHHS ønsker tre nye interessegrupper velkommen
Tre nye grupper ble innlemmet i NHHS under foreningsmøtet. Disse var NHHS Krypto, NHHI Dodgeball, og NHHS Selskapsdans. Alle gruppene ble møtt med store entusiasme av forsamlingen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram