Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Hvem fortjener lønn?


10. september 2013
Sist oppdatert: 10. september 2013
Leder: Hvor­for kla­rer en li­ten han­dels­høy­sko­le med 3000 stu­den­ter å ar­ran­ge­re Nord-Eu­ro­pas stør­ste studentdrevne næ­rings­livs­kon­fe­ran­se?

Hvor­for er det NHH som ar­ran­ge­rer Uken, ikke uni­ver­si­te­tet? Hva er det som hol­der en or­ga­ni­sa­sjon sam­let, og som sør­ger for at våre men­nes­ker gjør det ret­te frem­for det let­te? En ver­dens­om­spen­nen­de un­der­sø­kel­se fra Bain & Com­pa­ny kas­ter nytt lys over spørs­må­let.

Bain pe­ker på at skil­let mel­lom de bes­te og de mid­del­må­di­ge i sam­me bran­sje ofte er sel­ska­pets kul­tur. Ifølge rap­por­ten er det sær­lig to ka­rak­te­ris­tik­ker som er vik­tig i vinnerkulturene: Or­ga­ni­sa­sjo­nen må ha en sterk iden­ti­tet ba­sert på fel­les his­to­rie og ver­di­er. Dess­uten må det fin­nes uskrev­ne reg­ler som gjør at iden­ti­te­ten sty­rer kjer­ne­virk­som­he­ten og re­sul­ta­ter.

NHHS har beg­ge dis­se suk­sess­fak­to­re­ne. Som bli­ven­de si­vil­øko­nom kan du ikke set­te fot i sen­trum før de and­re ber­gens­stu­den­te­ne er­klæ­rer at NHH er noe for seg selv. Gjen­nom hele stu­dent­mil­jø­et, fra Di­rek­sjons­mu­sik­ken til Økonomiformidlingen, fin­nes det også fel­les nor­mer for hvor­dan stu­dent­for­en­in­gen skal dri­ves.

En av de uskrev­ne reg­le­ne NHH-stu­den­ter er ras­ke til å peke på selv, er fri­vil­lig­hets­prin­sip­pet. Kort for­talt skal in­gen mot­ta per­son­lig lønn for det som er kjer­ne­virk­som­het i NHHS. Når Vakt­korp­set be­ta­ler sine med­ar­bei­de­re, er det der­imot greit for­di vek­ter­tje­nes­ter er en ren støt­te­funk­sjon. Hva som er kjer­nen i NHHS er imid­ler­tid ikke like klart.

For­en­in­gen skal gi stu­den­te­ne et ak­tivt liv ved si­den av stu­die­ne, men også bi­dra til per­son­lig og fag­lig ut­vik­ling. Her er da­gens re­gel­verk et pa­ra­doks. Hva er mest re­le­vant for en øko­no­mi­stu­dent: å gjø­re kon­su­lent­ar­beid for ekte be­drif­ter, el­ler de­sig­ne bro­sjy­rer for and­re stu­dent­grup­per? De som gjør det før­s­te får be­talt, de sis­te ar­bei­der helt gra­tis.

Forsk­ning vi­ser at det nett­opp er sli­ke unn­tak som kan un­der­gra­ve kul­tu­ren. I NHHS er det kjernestyret som skal iva­re­ta for­en­in­gens fel­les in­ter­es­ser – nett­opp der­for er det un­der­lig at de ukri­tisk for­sva­rer lønn til stu­dent­kon­su­len­te­ne. Det kan ha sam­men­heng med en an­nen norm: Stud. NHH er en kon­ser­va­tiv gjeng, og rygg­margs­re­flek­sen er ofte å gjø­re ting slik vi all­tid har gjort.

Den­ne avi­sen tror kjernestyret gjør lurt i å hus­ke at det fin­nes man­ge i NHHS som kun­ne krevd ti­me­lønn med god sam­vit­tig­het. Når de li­ke­vel bi­drar fri­vil­lig, er det un­der for­ut­set­nin­g av at and­re gjør det sam­me. Be­løn­nin­gen er at alle kan høs­te for­de­le­ne en ak­tiv stu­dent­for­en­ing gir.

Der­for er det på tide å re­for­me­re NHHS Con­sul­ting, som uten tvil har stort po­ten­si­al. Stu­dent­for­en­in­gen har et enormt ak­ti­va av kunn­skap og know­how, per­fekt for kon­su­len­te­ne å eks­por­te­re til næ­rings­liv og organisasjonsnorge. Kan­skje er løs­nin­gen å lik­vi­de­re ak­sje­sel­ska­pet, og hel­ler in­te­gre­re NHHS Con­sul­ting tet­te­re med res­ten av for­en­in­gen?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram