Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Sin­ker på net­tet


28. januar 2014
Sist oppdatert: 28. januar 2014
Et få­tall av NHHs pro­fes­so­rer for­mid­ler forsk­nin­gen sin via so­sia­le me­di­er. Nå et­ter­ly­ser etikk­fore­le­ser hjelp til dem som vil på nett.


Ifjor ved­tok Nor­ges Handelshøyskole ny stra­te­gi for 2014–2017. Den trek­ker blant an­net frem at NHHs an­sat­te skal del­ta i den of­fent­li­ge de­bat­ten, samt at syn­lig­gjø­ring og pro­fi­le­rin­gen av forsk­nin­gen skal styr­ke NHHs aner­kjen­nel­se. Hvor­dan det­te skal skje står det imid­ler­tid in­gen­ting om, og so­sia­le me­di­er har så langt blitt lite brukt. Handelshøyskolen BI har 3–4 gan­ger så man­ge tweets som NHH, og til­sva­ren­de an­tall gan­ger så man­ge føl­ge­re.

Pri­ori­te­rer me­dia
Kris­tin Ris­vand Mo er kom­mu­ni­ka­sjons­sjef ved NHH, og er uenig i at mang­len­de bruk av so­sia­le me­di­er for å for­mid­le forsk­ning til all­menn­he­ten er et pro­blem.

– Vi har et fag­mil­jø som del­tar ak­tivt i den of­fent­li­ge de­bat­ten. Vi er en re­la­tivt li­ten in­sti­tu­sjon, men har høy til­ste­de­væ­rel­se i norsk me­dia sam­men­lig­net med and­re. En vik­tig opp­ga­ve for oss frem­over er å få frem nye stem­mer, og yng­re fors­ke­re. Vi har også en jobb å gjø­re in­ter­na­sjo­nalt, sier Ris­vand Mo.

Hun sy­nes ut­vik­lin­gen på so­sia­le me­di­er har vært fin det sis­te halv­året, og un­der­stre­ker at det frem­over vil bli vik­tig å opp­ford­re NHHs an­sat­te til å pub­li­se­re via so­sia­le me­di­er.

Fag­lig kryss­be­frukt­ning
En av NHH-fore­le­ser­ne som er svært ak­tiv på so­sia­le me­di­er er Lars Ja­cob Ty­nes Pe­der­sen på in­sti­tutt for regn­skap, re­vi­sjon og retts­vi­ten­skap. Han ble opp­rin­ne­lig opp­ford­ret av Cap­pe­len Damm til å opp­ret­te en Twit­ter-kon­to i for­bin­del­se med en bok­lan­se­ring, men opp­da­get fort nyt­ten av slik ak­ti­vi­tet.

– Det hand­ler mye om til­ste­de­væ­rel­se. Si­den jeg skri­ver om skjæ­rings­punk­tet mel­lom etikk og øko­no­mi føl­ges jeg av sik­kert 50 sy­ke­pleie­re som sy­nes den­ne fag­li­ge kryss­be­frukt­nin­gen er in­ter­es­sant, per­so­ner jeg ald­ri el­lers vil­le kun­ne ha nådd. Jeg opp­le­ver også å få fle­re mediehenvendelser på bak­grunn av det jeg pos­ter på Twit­ter. I til­legg får jeg selv med meg drypp av an­nen forsk­ning jeg el­lers vil­le ha måt­tet lett mye mer et­ter. Det blir som fag­stoff i tab­lett­form, sier Pe­der­sen.

– BI har åpen­bart vært tid­li­ge­re ute, og det er in­gen tvil om at de har mye mer ak­ti­vi­tet. Det blir dess­uten en form for klyn­ge­ef­fekt si­den det er mye mer at­trak­tivt å bru­ke so­sia­le me­di­er når kol­le­ger gjør det. NHH har ennå ikke nådd en slik kri­tisk mas­se, men jeg tror vi kom­mer til å gjø­re det i frem­ti­den, sier Pe­der­sen.

NHH må bi­stå pro­fes­so­re­ne
Han har in­gen tro på å tvin­ge pro­fes­so­rer ut på net­tet mot sin vil­je, men me­ner man ak­tivt må opp­ford­re til bruk av so­sia­le me­di­er.

– I til­legg bur­de kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen kun­ne bi­stå de som øns­ker å bru­ke so­sia­le me­di­er i ste­det for at de må lære alt på egen hånd, leg­ger Pe­der­sen til.

Han får støt­te av In­ge­borg Klep­pe ved in­sti­tutt for stra­te­gi og le­del­se. Klep­pe har un­der­vist i blant an­net kur­se­ne Social Me­dia Mar­ke­ting og Social Me­dia Networks.

– Handelshøyskolen må kom­me mer på ba­nen for å hjel­pe til, både med so­sia­le me­di­er og med egne hjem­me­si­der for de an­sat­te. For man­ge er det­te altfor tungvint slik det er i dag, sier Klep­pe.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram