Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Uken bruker Vaktkorpset


28. januar 2014
Sist oppdatert: 28. januar 2014
Etter anbudsrunder med eksterne vaktselskaper i høst har Uken valgt å hyre inn Vaktkorpset til å stå for sikkerheten på NHH under Uken.


– Vi har lan­det på Vakt­korp­set, og det er vi kjem­pe­for­nøy­de med. Når det kom­mer til sik­ker­het på byg­get er de nok det bes­te al­ter­na­ti­vet, for­tel­ler Uke­sjef Er­lend Karls­eng.

Av­ta­len be­tyr at Vakt­korp­set blir hy­ret inn som en eks­tern ak­tør.

– Det in­ne­bæ­rer at de lei­er oss inn på sam­me måte som alle and­re i stu­dent­for­en­in­gen gjør når de bru­ker oss, for­tel­ler Pål Fos­land, le­der i Vakt­korp­set.

VK blir der­med an­svar­li­ge for vakt­hol­det på NHH un­der ar­ran­ge­men­te­ne som fore­går på byg­get.

– Vi har kun god­kjen­ning fra po­li­ti­et til å ope­re­re på byg­get. Eks­ternt, som i Uke­tel­tet, vil Uken måt­te leie inn eks­ter­ne sel­ska­per, for­tel­ler Fos­land.

I til­legg vil Vert­skap, Ukens egne vaktholdsgruppe, supplere Vakt­korp­set på byg­get.

Fo­ku­se­rer på sik­ker­het
Et­ter sik­ker­hets­pro­ble­mer un­der Uken 12 har Uken 14 fo­ku­sert sterkt på sik­ker­he­ten.

– Jeg har ikke 100 pro­sent kjenn­skap til det som skjed­de un­der DDE-kon­ser­ten, men det er klart at slikt ikke skal skje un­der Uken 14, me­ner Karls­eng.

I til­legg til pro­fe­sjo­nelt vakt­hold un­der Uken, har Uken 14 kon­sen­trert seg om kø­plan­leg­ging så vel som kur­sing.

– Vi har hatt eks­tremt fo­kus på pla­nen over kø og ut­slipp, slik at det ikke blir for man­ge på byg­get sam­ti­dig. Det er i til­legg vik­tig å ha nok folk på jobb.
Han me­ner de er godt for­be­redt.

– Vi har et sik­ker­hets­kurs vi skal kjø­re gjen­nom. Det skal ikke spa­res på vakt­hol­det, det er ikke der vi skal kut­te i kost­na­de­ne, fast­slå Karls­eng.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram