Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Lønn for strevet


12. september 2015
Sist oppdatert: 12. oktober 2015

Norges Handelshøyskoles studentforening er regulert av Loven for NHHS, som slår fast at hvert underutvalg skal ha en instruks. Hver instruks slår fast hvordan utvalgets arbeid skal foregå, og detaljer rundt valg av styre. Et eksempel på dette er Kjernestyrets egen instruks, som blant annet slår fast at «[s]tyret i NHHS innehar en ledende, kontrollerende, strategisk, koordinerende og administrativ funksjon i studentforeningen».

Hver høst vedtar Kjernestyret og Representantskapet studentforeningens budsjett på bakgrunn av instruksen til underutvalgene. Når styret i NHHI mottar et gitt beløp i velferd fra studentforeningen, gjøres det eksempelvis fordi studentforeningen verdsetter de utallige timene dette styret legger ned hvert eneste år.

Prinsippet om velferd til grupper som tilbyr studentforeningen spesielt viktige tjenester – kjent som underutvalg – er et prinsipp som står meget sterkt i studentforeningen. Det er vår måte å si takk for jobben, men det fordres naturligvis at instruksen følges. Dette skjer derimot ikke alltid. Om et underutvalg skulle la være å oppdatere instruksen sin, eller ikke lenger følger den, vil koblingen mellom velferdspenger og utføring av instruksen brytes. Dette betyr at NHHS yter et velferdstilbud til et utvalg som ikke utfører oppgavene de er pliktige å utføre.

Flere underutvalg er i denne situasjonen i dag. Noen artige eksempler er at K7 Bulletin skal tilby abonnementsordninger til lesere av avisen, eller at Grafisk NHHS er pliktige å ansette egne årbokansvarlige for en årbok studentene erfaringsmessig ikke er interessert i å kjøpe. I tillegg plikter NHH Aid å ha en oppdatert nettside, uten at denne har blitt oppdatert siden før Aksjonsuken.

Vi kunne fortsatt med flere morsomme eksempler. Poenget her er ikke å henge ut enkelte instrukser eller utvalg, men å vise at dette er et gjennomgående problem i studentforeningen. Vi oppfordrer derfor alle underutvalg til å ta en gjennomgang av sin egen instruks, slik at koblingen mellom oppgaver og velferd opprettholdes.

Forslag om instruksendringer kan sendes til Kjernestyret, som gleder seg til å behandle en bølge av instruksendringer! Vi gleder oss forøvrig til K7 Minutters neste nyehtsending, som de er instruksfestet til å produsere minimum annenhver uke.

(PS: K7 Bulletin, dere er pliktige å trykke dette leserinnlegget. Jamfør paragraf 17 i deres instruks.)

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram