Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– Det kommer en dag i morra


27. august 2013
Sist oppdatert: 27. august 2013
Erik Skutle har tatt en pause fra NHH for å kjempe i rikspolitikken. Han vil tvinge Erna til å se mørkt på fremtiden.

Mens valg­dra­ma­et på­går for fullt på nor­ske tv-skjer­mer, bi­ter NHH-stu­den­ten Erik Skut­le ten­ner. Den 23-årige le­de­ren av Hor­da­land Unge Høy­re er nem­lig i po­si­sjon til å bli yng­ste­mann på Stor­tin­get. Med syv­en­de plass på Høyres stor­tings­lis­te i Hor­da­land, kan han sik­re seg gra­tis­bil­lett til Lø­ve­bak­ken ved å dan­ke ut en­ten Au­dun Lys­bak­ken (SV) el­ler Kjers­ti Top­pe (Sp).

– I den­ne si­tua­sjo­nen er det rik­tig å si at hver stem­me tel­ler. Det vil bli ør­små mar­gi­ner. En­hver opp­tre­den fra min side som kan gi meg stem­mer, vil tel­le, sier Skut­le.
– Det gir eks­tra mo­ti­va­sjon at jeg kjem­per mot Lys­bak­ken og Top­pe, fort­set­ter han.

Nødt til å heve blik­ket
– Blir du en partistreber el­ler en idea­lis­tisk in­di­vi­dua­list om du kom­mer inn på tin­get?

– Må man være en­ten el­ler? Det er man­ge om­rå­der der jeg ikke er eni­ge med par­ti­et. Det er en del ting som kom­mer til å duk­ke opp un­der­veis som er uav­klart, der vil jeg kjem­pe for det jeg tror på.

Skut­le er ikke bare kri­tisk til de rød­grøn­ne i valg­kamp­ti­der.
– Alle par­ti­er som er an­svar­li­ge, som Høy­re og Ap, har styrt unna van­ske­li­ge de­bat­ter for­di de vet at det er upo­pu­lært. Høy­re sty­rer unna sy­ke­lønn og Ap unna EU-de­bat­ten.

Det­te er kort­sik­tig tenk­ning, ad­va­rer han.– Vi er nødt til å heve blik­ket og snak­ke om vik­ti­ge ting. I det lan­ge løp løn­ner det seg å være lang­sik­tig, spe­si­elt hvis man byg­ger opp det­te som pro­fil og stra­te­gi over tid, sier Skut­le.

– Vin­ner ikke po­pu­la­ri­tets­kon­kur­ran­sen
– Du sloss for oss som må be­ta­le reg­nin­gen for da­gens pen­ge­bruk?
– Ja, rett og slett. Det er ikke nød­ven­dig­vis oss unge voks­ne idag som må be­ta­le den stør­ste reg­nin­gen, men nes­te ge­ne­ra­sjon. Vi som stu­de­rer nå får gra­tis ut­dan­nel­se og kan job­be i 30 år med gode pen­sjo­ner et­ter­på.

– Hva som blir si­tua­sjo­nen i frem­ti­den er uvisst, spe­si­elt hvis vi lar det stå som et åpent spørs­mål, fort­set­ter Skut­le

Det­te er ikke et stand­punkt som gjør deg til vin­ner i po­pu­la­ri­tets­kon­kur­ran­ser, med­gir han.
– Du blir ofte sett på som rar og sær hvis du bryr deg om det lang­sik­ti­ge per­spek­ti­vet, selv om det­te er helt es­sen­si­elt.

Ta­ler Erna imot

Erik Skut­le er krys­tall­klar i ta­len til sin par­ti­le­der og stats­mi­nis­ter­kan­di­dat.
– Hand­lings­re­ge­len blir brukt til å smø­re tynt ut­over i sam­fun­net. Vi gjør ikke pri­ori­te­rin­ger, og det kom­mer en dag i mor­gen. Po­li­tikk hand­ler om å pri­ori­te­re.

– Det er van­ske­lig å snak­ke om det­te når det går så godt i Nor­ge. Folk vil ikke høre, og vil ikke lyt­te, sier Skut­le al­vor­lig

– Hen­der det at du dag­drøm­mer om po­li­tis­ke vi­sjo­ner?
– Ja, hele ti­den. Spe­si­elt hvis jeg har druk­ket et glass rød­vin. Da hen­der det jeg drøm­mer mye om hva slags sam­funn som er mu­lig.

– Hva gjen­tar seg i drøm­me­ne dine?
– Jeg har tror på et mer bæ­re­kraf­tig Nor­ge, et frie­re Nor­ge, og et sam­funn med mer kon­kur­ran­se­kraft.

Hvem be­ta­ler reg­nin­gen?
– Da­gens stu­den­ter og unge men­nes­ker blir ofte kri­ti­sert for å være mind­re ver­di­be­viss­te og la­te­re enn våre for­eld­re el­ler bes­te­for­eld­re var. Sav­ner du et ung­doms­opp­rør?
– Jeg tror kan­skje at unge po­li­ti­ke­re må pres­se frem lang­sik­tig tenk­ning. Kan­skje ikke et opp­rør, men en be­visst­gjø­ring. Det er nok ikke så man­ge som vet at det kom­mer en reg­ning for fes­ten vi har idag.

– Få har lest per­spek­tiv­mel­din­gen. Vi har det for bra her og nå. Vi vet at det­te ikke kom­mer til å vare evig, fort­set­ter Skut­le.

Han ut­dy­per gjer­ne sin ideo­lo­gi.
– Et av de vik­tig­ste prin­sip­pe­ne for kon­ser­va­tiv po­li­tikk er å over­la­te lan­det i bed­re stand enn da man over­tok, og da hjel­per det ikke å sen­de en kjem­pe­reg­ning til nes­te ge­ne­ra­sjon.

– Vil hol­de meg vå­ken
Den unge po­li­ti­ke­ren tror han kan gjø­re en for­skjell på Tin­get.
– Stor­tings­re­pre­sen­tan­ter kan rive og sli­te for å få re­gje­rin­gen til å gå rik­tig vei. Det har jeg ab­so­lutt tenkt å gjø­re, sier Skut­le be­stemt.

– Vil den stør­ste ut­ford­rin­gen være å hol­de seg vå­ken i stor­tings­sa­len?
– Jeg er et b-men­nes­ke til de gra­der. Det kan godt være at det­te blir en ut­ford­ring, men jeg har stor re­spekt for stor­tings­sa­len.

– Det er nok stør­re ut­ford­rin­ger på Stor­tin­get enn å hol­de seg vå­ken un­der vo­te­rin­ger, leg­ger han til.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram