Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Fagpols femten


Kjernestyret stiller rektorkandidatene til veggs


For en uke siden hadde vi en flott og engasjerende debatt i Aulaen. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at mye fortsatt står ubesvart. Som Fagpolitisk Ansvarlig er det likevel min jobb å fortsette å sette studentsaker på agendaen. Kjernestyret har derfor utfordret de to rektorteamene til å svare på noen av de vanskeligere spørsmålene; maksgrensen per svar ble satt til 50 ord, og ærlige svar premieres!

Team Gjesdal

1 - NHH har en av Nord-Europas mest aktive studentforeninger. Hva vil dere gjøre for å legge til rette for at dette fortsetter?
Studentforeningen er ekstremt viktig for NHHs renommé og bidrar sterkt til at mange flinke norske studenter velger NHH fremfor andre økonomisk-administrative utdanninger.
Vi vil videreføre bruk av fondsmidler til studentinitierte tiltak. Samtidig bør vi se på hvordan foreningene også kan brukes til å trekke internasjonale studenter til skolen, og hvordan studentforeningen kan bidra til en bedre integrering av disse.

2 - Hvorfor har dere ikke en viserektor for utdanning?
NHH har en velfungerende matrisestruktur med en dekan for hvert av studieprogrammene. Disse arbeider tett sammen i ulike fora, blant annet i pedagogisk utvalg. Et tett samarbeid og direkte kontakt mellom disse og rektoratet mener vi vil være den beste løsningen for å sikre et kontinuerlig fokus på utdanningskvalitet.

3 - Burde NHH godkjenne studiepoeng for sommerkurs ved anerkjente læresteder på lik linje med utvekslingsopphold?
De nåværende forskriftene setter begrensninger for innpassing av kurs tatt utenfor NHH under studiene med mindre kursene tas i forbindelse med utvekslingsopphold. Forskriften er hjemlet i Universitets og Høyskoleloven og kan forklares ut fra behov for gode kvalitetssikringsrutiner. Hvis det er et sterkt og faglig motivert ønske fra studentene om å endre på dette, vil det kreve en nøye utredning.

4 - Hva er den største fordelen til det andre kandidatteamet som dere ikke har?
Det andre kandidatteamet har den fordelen at de er godt kjent av store deler av studentmassen og deres popularitet som forelesere på store kurs skaper også engasjement for deres kandidatur.

5 - Det har vært en jevn vekst i antall studenter ved Høyskolen. Når Nybygget nå står ferdig er det lite trolig at kapasiteten vil utvides; hva burde være et tak på antall studenter før man må bygge ut ytterligere?
Total antall studenter bør ikke økes utover det høyskolen har forpliktet seg til. I dag er makstallet satt til 770 på master. Det er ikke bare romkapasiteten som er begrenset, men også lærerressursene.

6 - Kan dere gi et konkret eksempel på en undervisningsform eller lignende brukt ved en annen utdanningsinstitusjon som dere kunne tenke dere å se nærmere på for NHH sin del?
Det er et stort potensial når det gjelder bruk av videoforelesninger for gjennomgang av praktisk oppgaver. Disse må være av god både faglig og teknisk kvalitet. Videre er bruk av elektroniske oppgaver hvor studentene får automatisk svar, noe som i enkelte fag kan være et nyttig supplement til undervisningen. Forelesningene mener vi bør fortsatt holdes «live».

7 - Om man skulle lagt til et obligatorisk fag på bachelor, hva skulle dette ha vært?
Rettslære er det valgfaget som trekker flest studenter og er også høyst relevant uansett karrierevalg. Det har vært ytret ønske om å innføre engelsk som obligatorisk fag. Å øke fra dagens kursstørrelse til det firdobbelte, vil ikke kunne gjennomføres med samme grad av interaksjon og tilbakemeldinger på skriftlige og muntlige prestasjoner uten tilførsel av betydelige ressurser, som ville måtte tas fra annet hold. (se for øvrig punkt 13.)

8 - Burde man ta spesielle grep der formålet er høyere Financial Times-score, f.eks. ved å utvide CEMS eller øke kapasiteten på Executive?
Det er en rekke grep som kan tas for å tilpasse seg FT-rankingen. Vi er opptatt av at disse er i samsvar med vår overordnete strategi og ikke er en taktisk tilpasning som vil gå utover andre viktige mål for skolen. Utvidelse av CEMS og kapasitetsøkning på Executive er nettopp to eksempler på grep som på sikt vil kunne bidra til høyere score, MEN som også er helt i tråd med vår overordnete strategi.

9 - Tidligere ledelse har lyttet mye til studentene og møtt ved både ball og aulashow, til dels også på nachspiel. Hvordan vil dere bli en rektor for folket?
Det er viktig at rektoratet viser interesse for alle sidene av studentaktivitetene, også de sosiale møtepunktene. Vi mener også det er viktig å skape møteplasser hvor vi får treffe et mest mulig mangfoldig utvalg av studentene for å diskutere hvordan NHH kan bli et enda bedre sted for alle studentgruppene.

10 - Hva håper dere kjennetegner neste direktør?
Faglig dyktighet, redelighet og evnen til å spille på lag.

11 - Hvordan kan studentene involveres mer i forskningen ved høyskolen?
Studenter kan trekkes mer inn i forskningen allerede på bachelornivå, for eksempel i VOA kurs hvor mindre forskningsoppgaver kan inngå som en del av undervisningen/vurderingen. På masternivå bør i i enda større grad utnytte muligheten som ligger med i de store forskningsprogrammene (FOCUS, KOV) med utredningsprosjekt i direkte tilknytning til temaene som er definert derDet å koble studentenes utredninger opp mot annen forskning vil også gi gevinster når det gjelder veiledning.

12 - Burde vi arrangere Jentedagen også i 2014?
Det er rimelig å anta at Jentedagen har spilt en viktig rolle for å få opp jenteandelen. Det er imifdlertid fortsatt viktig å få synliggjort overfor jenter at NHH ikke er så mannsdominert verken når det gjelder studenter eller fagstab. Det også viktig å arbeide for mer mangfold når det gjelder kulturell og sosial bakgrunn i vid forstand. Mangfold er viktig for å skape et kreativt studentmiljø hvor ulike perspektiver møtes.

13 - Når skal vi begynne med obligatorisk bachelorundervisning på engelsk?
Kjernefagene bør innlæres på mest effektiv måte. Målgruppen er norske studenter. Pedagogiske forskning viser nye begrep læres best på morsmålet. Samtidig ønsker vi at flest mulig skal utvikle parallellspråklighet, på sine fagområder. Vi må derfor ha et bredt tilbud av engelskspråklige valgfag og videreutvikle støttefunksjoner som tospråklige termbaser.

14 - Burde man stille større krav til matematikkunnskapene ved opptak; enten karakter- eller nivåkrav?
Vi ser ikke noe behov for å endre kravene til forkunnskaper i matematikk – verken nivå eller karakterkrav. Mer generelt kunne vi ønske at NHH fikk større frihet til å fastsette opptakskrav – selv bestemme hvilke fag som skal ha størst vekt ved opptak. Dette krever imidlertid endringer i regelverket for samordna opptak.

15-Hva skal NHH gjøre for å styrke gründer- og innovasjonslysten hos studentene?
NHH gjør mye allerede i dag for å styrke studentenes gründer- og innovasjonsevner gjennom kurstilbud, Gründerskolen, og Senter for Tjenesteinnovasjon (CSI). Vi kan bli flinkere til å illustrere relevansen av undervisningsinnholdet for innovasjon og entreprenørskap. Økt fokus på innovasjon i undervisning og forskning vil forhåpentligvis også gi økt lyst til å starte egen virksomhet og å fokusere på innovasjon. NHH kan også bli flinkere til å løfte frem gründere med NHH-bakgrunn og NHH’ere som har bidratt med viktige innovasjoner i arbeidslivet.

Team Norman

1 - NHH har en av Nord-Europas mest aktive studentforeninger. Hva vil dere gjøre for å legge til rette for at dette fortsetter?
NHHS er et av NHHs største aktiva - og det er studentenes egen fortjeneste. Studentene selv må ha ansvaret - vi må støtte opp under NHHS uten å blande oss inn. Vi må ta NHHS på alvor som studentenes talerør, jobbe tett med fagutvalget, legge forholdene til rette for næringslivsutvalget, og stille opp på de store arrangementene.

2 - Hvorfor har dere ikke en viserektor for utdanning?
Fordi vi har ingen viserektorer i det hele tatt, men vi har tre dekaner for utdanning som vil bli del av vår faglige ledergruppe.

3 - Burde NHH godkjenne studiepoeng for sommerkurs ved anerkjente læresteder på lik linje med utvekslingsopphold?
Ja, det høres fornuftig ut.

4 - Hva er den største fordelen til det andre kandidatteamet som dere ikke har?
Vi er ikke de rette til å sammenlikne teamene.

5 - Det har vært en jevn vekst i antall studenter ved Høyskolen. Når Nybygget nå står ferdig er det lite trolig at kapasiteten vil utvides; hva burde være et tak på antall studenter før man må bygge ut ytterligere?
Vi synes ikke at det riktige studenttallet på NHH skal være bestemt av de fysiske rammebetingelsene.
Det er alltid mulig å gjøre noe med dette. Hus er det nok av og skulle vi ha behov for mer plass vil vi alltid finne det.

6 - Kan dere gi et konkret eksempel på en undervisningsform eller lignende brukt ved en annen utdanningsinstitusjon som dere kunne tenke dere å se nærmere på for NHH sin del?
Det vi virkelig trenger er mer «action learning» av den typen MIT driver med. Det krever tett samarbeid med næringslivet og andre aktører utenfor NHH.

7 - Om man skulle lagt til et obligatorisk fag på bachelor, hva skulle dette ha vært?
De obligatoriske fagene utgjør allerede en mer enn stor nok del av bachelorstudiet så vi ønsker ikke å legge til obligatoriske fag, men vi kunne godt tenke oss å rydde plass til obligatoriske emner innenfor den rammen vi allerede har for obligatoriske fag, som for eksempel dannelsesfag og entreprenørskap.

8 - Burde man ta spesielle grep der formålet er høyere Financial Times-score, f.eks. ved å utvide CEMS eller øke kapasiteten på Executive?
Vi skal ikke styre etter FT rankingen. Vi trenger å ta spesielle grep for å gjøre NHH bedre. Det vil sannsynligvis også gjøre at vi skårer bedre på ulike rankinger, men skåringen i seg selv er ikke målet.

9 - Tidligere ledelse har lyttet mye til studentene og møtt ved både ball og aulashow, til dels også på nachspiel. Hvordan vil dere bli en rektor for folket?
Vi kommer til å bruke mye tid på å gå rundt og snakke med studenter, både i formelle og uformelle fora og vi vil selvfølgelig stille opp på de store arrangementene. Men av hensyn til studentene kommer vi til å gå tidlig hjem.

10 - Hva håper dere kjennetegner neste direktør?
Faglig dyktighet, store ambisjoner, og gode samarbeidsevner.

11 - Hvordan kan studentene involveres mer i forskningen ved høyskolen?
Doktorgradsstudentene er helt sentrale i høyskolens forskning. Vi kan også involvere masterstudentene mer gjennom aktiv bruk av utredninger inn i pågående forskningsaktiviteter. Bachelorstudentene kan involveres gjennom undervisning, slik de som jobber med eksperimentell økonomi har gjort i VOA kurs.

12 - Burde vi arrangere Jentedagen også i 2014?
Ja. Vi bør også vurdere andre målrettede rekrutteringskampanjer i tillegg.

13 - Når skal vi begynne med obligatorisk bachelorundervisning på engelsk?
Når engelsk blir det beste språket for kommunikasjon mellom våre lærere og studenter. Vi tipper at det vil kunne skje i løpet av den neste tiårs-perioden.

14 - Burde man stille større krav til matematikkkunnskapene ved opptak; enten karakter- eller nivåkrav?
Nei.

15 - Hva skal NHH gjøre for å styrke gründer- og innovasjonslysten hos studentene?
Det viktigste vi kan gjøre er ikke å drepe den. Vi tror også det vil være viktig å styrke undervisningen på entreprenørskap, jfr. svar på spørsmål nr. 7.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram