Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Frykter høyere alkoholforbruk


11. februar 2014
Sist oppdatert: 11. februar 2014
64 prosent av studenter mener at det drikkes for mye alkohol i studentmiljøet. Nå ønsker NHHS og SIB å opprette enda et skjenkested, denne gangen nært undervisnings­lokalene.

I høst skrev K7 Bulletin om pla­ne­ne om å opp­ret­te et skjen­ke­punkt i kan­ti­nen til ny­byg­get. Nå er nød­ven­dig be­vil­ling fra kom­mu­nen kom­met, og ser­ve­ring kan star­te et­ter at NHHS og le­del­sen ved NHH har hatt møte med SiB for å dis­ku­te­re bru­ken av skjen­ke­are­al­et.

Fryk­ter høy­ere for­bruk
Pål Hen­rik Kris­tian­sen er pro­sjekt­le­der for stu­dent­ak­ti­vi­te­ter i AKAN, kom­pe­tan­se­sen­ter for rus­fore­byg­gen­de ar­beid. Ifølge Stu­dent­enes hel­se- og triv­sels­un­der­sø­kel­se fra 2010 er al­le­re­de stu­den­ter i en ri­si­ko­so­ne når det gjel­der al­ko­hol­kon­sum. Kris­tian­sen me­ner man bør ten­ke over hvor lurt det er å opp­ret­te enda et skjen­ke­punkt.

– Det vi vet er at fle­re stu­den­ter øns­ker seg al­ko­hol­frie ar­ran­ge­men­ter, fak­tisk så mye som seks av ti. Man bør spør­re seg selv om det­te nye skjen­ke­til­bu­det vir­ke­lig vil gav­ne stu­den­te­ne ved NHH.

Un­der­sø­kel­sen sier også at 43 % av nor­ske stu­den­ter har drik­ke­va­ner som er for­bun­det med høy el­ler al­vor­lig ri­si­ko. For man­ge av dis­se kan al­ko­hol­for­bru­ket føre til la­ve­re stu­die­mest­ring, la­ve­re livs­kva­li­tet og ned­satt stu­die­pro­gre­sjon. For kvin­ner er det også en sam­men­heng mel­lom psy­kis­ke symp­tom­pla­ger og ri­si­ko­ad­ferd knyt­tet til al­ko­hol.

– Kort sagt sier den ge­ne­rel­le al­ko­hol­forsk­nin­gen at dess mer til­gjen­ge­lig al­ko­hol er, dess mer drik­ker man. Samtidig vil jeg på in­gen måte for­døm­me det å nyte al­ko­hol, sier han.

So­si­alt mø­te­punkt
Di­rek­tør for SiB Kafé, Ørjan Våg­støl, kan for­tel­le at pla­ne­ne om å opp­ret­te et skjen­ke­punkt i ny­byg­get går frem­over, og at de nå har nød­ven­dig til­la­tel­se til å star­te ser­ve­ring.

– Vi har fått be­vil­lings­do­ku­men­te­ne fra kom­mu­nen og nå skal vi ha et møte med NHH-le­del­sen og NHHS for å plan­leg­ge og til­ret­te­leg­ge for hvor­dan vi skal bru­ke be­vil­lin­gen. Vi ser for oss at ste­det skal fun­ge­re som et so­si­alt mø­te­punkt og ikke en fest­are­na.

Han sier SiB har for­holdt seg helt pas­si­ve og fulgt det NHH-le­del­sen har be­stemt.

– Det­te var et ini­tia­tiv fra NHHS. Le­del­sen ved sko­len sa i ut­gangs­punk­tet nei, men et­ter på­gang fra stu­den­te­ne ble sa­ken tatt opp på nytt. SiB har i ut­gangs­punk­tet vært pas­siv i den­ne sa­ken og gjort det som NHH-le­del­sen har bedt oss om. Vi ser ikke på det­te som en stor inn­tekts­kil­de, det­te er ren stu­dent­vel­ferd.

Tid­li­ge­re har SiB dre­vet skjen­ke­punkt nært un­der­vis­nings­lo­ka­ler som på Uni­ver­si­tets­bib­lio­te­ket og Stu­dent­sen­te­ret. Våg­støl har ikke bare po­si­ti­ve er­fa­rin­ger med sal­get.

– Al­ko­hol­ser­ve­rin­gen på Uni­ver­si­tets­bib­lio­te­ket kom også et­ter øns­ke fra stu­den­te­ne, men vi har ikke sett noe sær­lig ak­ti­vi­tet her. Litt på vår­par­ten og for­som­me­ren, men el­lers lite.

Våg­støl sier det har vært mer salg på Stu­dent­sen­te­ret, og at det skyl­des åp­nings­ti­de­ne.

– Det har selv­sagt mye å si for sal­get, og ka­fe­en må kun­ne hol­de åpent også på kvelds­tid om vi skal opp­nå salg.

KS er po­si­ti­ve
Eksternansvarlig Jør­und Tho­mas­sen Gjes­vik me­ner det nye skjen­ke­punk­tet ikke skal være et sted for å fes­te, men et ro­lig al­ter­na­tiv til Klubben.

Hva ten­ker dere om at stu­den­te­ne, som al­le­re­de drik­ker mye, får et nytt skjen­ke­punkt? Er det pro­ble­ma­tisk at det lig­ger så nært un­der­vis­nings­lo­ka­le­ne?

– Nei, egent­lig ikke. Det­te skal ikke være et sted for fes­ting, men et sted man kan ta seg en øl el­ler et glass vin og ta det med ro.

Gjes­vik sier det ikke er snakk om al­ko­hol­press på noen måte.

– Til­bu­det er tenkt til stu­den­ter som vil ta seg en øl et­ter en lang dag med fore­les­nin­ger el­ler lig­nen­de.

NHHS har vært i møte med SiB for å dis­ku­te­re bru­ken av skjen­ke­be­vil­lin­gen. Nå ven­ter bare et møte med le­del­sen på NHH.

– Vi har ikke tatt stil­ling til åp­nings­ti­der før mø­tet, men vi ser for oss at det­te skal være et dag­til­bud, sier Gjes­vik.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram