Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Gjesdal – et godt valg


Høyskolens styreoppnevnte valgkomité har foreslått Frøystein Gjesdal som ny rektor med Sunniva Whittaker som prorektor. Gjesdal og Whittaker har blitt utfordret av Victor Norman og Inger Stensaker. Disse ble foreslått av en gruppe studenter, og i forkant av dette hadde Stensaker trukket seg fra valgkomiteen sammen med studentenes representant. Deretter har de blitt omtalt som studentenes kandidater, og nærmest som det eneste dynamiske og fremtidsrettede teamet. Vi vil utfordre denne oppfatningen.

Vi har nå fått to svært kvalifiserte rektorteam å velge mellom. Som engasjerte forelesere og forskere ved NHH håper vi at hver enkelt student vil sette seg inn i rektorkandidatenes program og gjøre seg opp en selvstendig mening. Bruk stemmeretten!

Studenters og ansattes felles engasjement har gjort NHH til en sterk institusjon med gode studieprogrammer og internasjonalt ledende forskningsgrupper. Dette felles engasjementet trengs for å løfte oss videre. Undertegnede støtter valgkomiteens forslag og mener Frøystein Gjesdals team har den mest solide plattformen å styre ut fra i neste fireårsperiode.

Team Gjesdal har et høyt ambisjonsnivå for NHH og vil fortsette arbeidet for å styrke høyskolens internasjonale posisjon. Gjesdal har samtidig gjort det klart at han ikke vil delta i en konkurranse om hvem som har de høyeste ambisjonene og at det ikke er aktuelt å styre blindt etter internasjonale rangeringer. Skal spesifikke løfter om topp-plassering på disse rangeringene innfris, må de dimensjonene som måles der tillegges stor vekt. Det vil få konsekvenser for hva som får oppmerksomhet og ressurser i årene som kommer. Team Gjesdal er tydelige på at de vil bevare både bredde og kvalitet i høyskolens kurstilbud. Videre har de programfestet at det skal være balanse mellom forskning og undervisning på alle nivåer: «De beste forskerne skal også møte studentene. De beste pedagogene skal også forske.»

Victor Norman skriver i sitt program at dersom «forelesninger av de fremste eksperter i verden kan streames direkte til studentene, er det meningsløst å bruke våre knappe ressurser til å holde dårligere utgaver av de samme forelesningene i Aud.Max». Det er viktig å utnytte digitale læringsplattformer til å forbedre undervisningen, men vi tror ikke man kan spare store ressurser på denne måten. Høyskolens komparative fortrinn er å skreddersy forelesninger til våre egne studenter.

Å lede NHH er en stor jobb. Da er det viktig at rektor har et sterkt team med god forankring i organisasjonen. Sammen må rektoratet kjenne og ivareta alle sider av NHHs forsknings-, undervisnings- og formidlingsvirksomhet. Team Gjesdal har stor faglig bredde og representerer en slagkraftig kombinasjon av fornyelse og kontinuitet.

Rektorkandidat Frøystein Gjesdal er en anerkjent fagmann med et stort internasjonalt nettverk. Han har doktorgrad fra Stanford University og har levert flere innflytelsesrike forskningsbidrag. I tillegg har han bred undervisningserfaring fra alle nivåer på NHH. Gjesdal er også hyppig brukt som ekspert innenfor regnskaps- og revisjonsnæringen. Dette har gitt han praktisk forankring og bred kontaktflate i næringslivet. I senere år har Gjesdal spesielt jobbet med å fornye MRR-studiet. Gjesdal har også hatt en rekke faglig-administrative verv. Han har blant annet vært instituttleder, sittet i NHHs styre og fungert som prorektor.

Prorektorkandidat Sunniva Whittaker er også en internasjonalt anerkjent forsker. Som professor innen språk og interkulturell kommunikasjon utfyller hun Gjesdal med kompetanse som er helt sentral i den videre internasjonalisering av høyskolen. I tillegg har Sunniva mange års erfaring som instituttleder og har også hatt andre faglig-administrative verv på høyt nivå nasjonalt og internasjonalt. Denne erfaringen vil være viktig ballast inn i rektoratet.

Viserektorkandidat Helge Thorbjørnsen utfyller teamet ytterligere. Han vil få ansvar for forskningssatsingen. Til tross for sin unge alder er han en svært anerkjent forsker. I tillegg har han de siste årene vært dekan for forskerutdanningen og engasjert seg sterkt for å fornye og forbedre NHHs ph.d-program. Team Gjesdal ser på studentene som en viktig ressurs for forskningen ved NHH og vil særlig vektlegge at ph.d-studentene blir tidlig og tett integrert i fagmiljøet.

Viserektorkandidat Gunnar E. Christensen vil sikre kontinuitet i rektoratets arbeid. Christensen har to perioder bak seg som prorektor og har vært svært viktig for NHHs internasjonale profil og omfattende studentutvekslingsprogrammer. Han har også inngående kjennskap til organisasjonen og nyter stor tillit blant de ansatte.

Valgkomiteen avdekket at Frøystein Gjesdal har svært bred støtte i faglig stab. Derfor stiller han seg til disposisjon for NHH i en vanskelig tid. Gjesdal er en sterk og uredd lederskikkelse som er genuint opptatt av at alle berørte parter blir konsultert og hørt før beslutninger fattes. Hans rektorteam skriver i programmet at de vil arbeide for en inkluderende lederstil. Vi er overbevist om at dette også vil inkludere alle studenter og studentorganene ved høyskolen.

Med ønske om godt valg fra Bronsesvampvinnerne Trond Bjørnenak, Øystein Gjerde, Ola Grytten, Lars Mathiesen, Jarle Møen, Magne Supphellen, Frode Sættem og Jan Ubøe.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram