Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Gründer fra NHH satser friskt


27. august 2013
Sist oppdatert: 10. september 2013
Milrab har doblet omsetningen det siste året. Nå utvider NHH-bedriften til Oslo.

 

Milrab som ble star­tet av NHH-stu­dent Finn Mag­nus To­rall for 6 år si­den, har idag ho­ved­kon­tor på Me­ri­no med 21 an­sat­te NHH-stu­den­ter.

– Vi star­tet som pro­du­sent og dis­tri­bu­tør av for­svars-, po­li­ti- og utendørsutstyr. Men ho­ved­ide­en er å fin­ne folk som er flin­ke­re enn seg selv, og byg­ge en virk­som­het rundt de. Det er spen­nen­de og mo­ti­ve­ren­de å job­be med folk som bren­ner for noe, og med det føl­ger man­ge ar­ti­ge virk­som­hets­om­rå­der.

– Per idag eks­por­ter vi til Dan­mark, Sve­ri­ge og Sveits. Men in­nen ja­nu­ar skal vi etab­le­re kon­tor også i Sve­ri­ge, og så vi­de­re i Fin­land og Dan­mark in­nen 1. ja­nu­ar 2015.

Gir gass
To­rall job­ber med å etab­le­re et ho­ved­kon­tor i Oslo som skal stå klart om få må­ne­der.

– Det tek­nis­ke er vi snart fer­di­ge med, og regn­skap, web­shop og lo­gi­stikk er klart i lø­pet av vel­dig kort tid. Så nes­te opp­ga­ve blir å ta inn skan­di­na­vis­ke folk i sy­ste­met. Og så skal vi rett og slett bare gi gass. Vi skal hele ti­den ha et kon­tor her i Ber­gen, så det blir en flott mu­lig­het for stu­den­ter til å kun­ne tes­te hvor­dan det er å job­be i en litt an­ner­le­des virk­som­het.

For få grün­de­re på NHH
Det har tid­li­ge­re vært stor opp­merk­som­het rundt det lave an­tal­let grün­de­re som stam­mer fra NHH. To­rall tror pro­ble­met bun­ner ut i høy ri­si­ko ved opp­start, samt at det er et dår­lig mil­jø for grün­der­virk­som­het

– Jeg har re­gist­rert at det er et vel­dig dår­lig mil­jø for grün­der­virk­som­het, men at det er man­ge flin­ke folk med gode ide­er. Stu­dent­kor­tet og en an­nen be­drift hol­der også til på me­ri­no, men det bur­de ha vært langt fle­re. Det er ikke lagt opp til noe som helst, og du får vel­dig høye kost­na­der med en gang så du er av­hen­gig av en tid­lig inn­tje­ning el­ler en an­nen god fi­nan­sie­ring.

Gir tips til grün­der­spi­rer
To­rall me­ner stu­den­ter er i en unik si­tua­sjon til å star­te en be­drift et­ter­som de har få for­plik­tel­ser. Samtidig er han klar på at man må være for­be­redt på å job­be hardt, og at re­sul­ta­te­ne ikke nød­ven­dig­vis kom­mer med en gang.

– Nå er vi jo i en gan­ske fin pe­ri­ode i li­vet der vår stør­ste be­kym­ring om­trent er stu­die­lå­net, si­den vi ikke har en bik­kje som skal ha mat el­ler en sta­sjons­vogn som tren­ger ben­sin. Når vi er fer­dig­stu­dert tar det kan­skje 10 år før vi kom­mer i sam­me si­tua­sjon med nok ka­pi­tal og fri­het, på grunn av gjeld og familie som krever fast inntekt. Jeg tror derfor at det største tipset er at hvis man er motivert og har lyst, så er det en fin timing til å starte opp en bedrift nå, og så må man ikke være redd for å spørre andre.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram