Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Hemmeligholder prislister


28. januar 2014
Sist oppdatert: 11. februar 2014
Prisene i SiB- kantinene har økt i en årrekke, på tross av gjentatte klager fra studentene. Samtidig blir prislistene hemmeligholdt.


Stu­dent­sam­skip­na­den i Ber­gen (SiB) har som for­mål å bed­re hver­da­gen til by­ens stu­den­ter ved vel­ferds­til­bud som hel­se­tje­nes­ter og tre­ning.

– Den gjel­den­de pris­lis­te for året er frem­lagt et­ter fore­spør­sel fra K7 Bulletin, noe vi vur­de­rer som svært imø­te­kom­men­de, me­ner Ørjan Våg­støl, di­rek­tør i SiB Kafé.
Det er li­ke­vel van­ske­lig å sjek­ke pris­ut­vik­lin­gen i kan­ti­ne­ne – i og med at pris­lis­te­ne fra tid­li­ge­re år hol­des skjult.

Kjernestyret kri­tis­ke
– En slik prak­sis med å til­ba­ke­hol­de pris­lis­te­ne er pro­ble­ma­tisk. Det kan føre til et svek­ket til­lits­for­hold mel­lom Stu­dent­skip­na­den og stu­den­te­ne, sier Jør­und Tho­mas­sen Gjes­vik, ny­valgt eksternansvarlig i kjernestyret.
Han me­ner det er uro­vek­ken­de at pris­lis­te­ne ikke gjø­res til­gjen­ge­li­ge.

– SiB skal være en åpen og gjen­nom­sik­tig or­ga­ni­sa­sjon. Det er vik­tig for SiB at det ek­si­ste­rer åpen­het, som igjen vil føre til til­lit fra stu­dent­enes side. Uten den­ne til­li­ten fal­ler ting sam­men. I til­legg er pris­lis­te­ne en vik­tig in­for­ma­sjons­kil­de som Vel­ferds­tin­get kan be­nyt­te seg av i sitt ar­beid, me­ner han.

– Hva sy­nes du om at pris­ni­vået på SiB-ka­fe­ene har økt til tross for en mål­set­ting om la­ve­re pri­ser?

– For det før­s­te er det uhel­dig si­den det­te var en så­pass klar mål­set­ting i året som gikk. For det and­re bør det­te tas opp på nytt igjen i Vel­ferds­tin­get for å leg­ge press på SiB, sier Gjes­vik.

Vel­kjent te­ma­tikk
Se­nest ifjor be­stil­te stu­dent­sam­skip­na­den en rap­port fra NHHS Con­sul­ting. Der ble det gjort en ana­ly­se på drif­ten av SiB-kan­ti­ne­ne som kon­sta­ter­te at de dri­ves for­holds­vis kost­nads­ef­fek­tivt. Men på grunn av høye fel­les­kost­na­der, som ad­mi­nist­ra­sjon, går fle­re av kan­ti­ne­ne i un­der­skudd. K7 Bulletin har fått opp­lyst at fem av kan­ti­ne­ne fort­satt går i un­der­skudd, men ikke hvil­ke det­te gjel­der.

– Våre bru­ker­un­der­sø­kel­ser og til­ba­ke­mel­din­ger fra stu­den­ter, vi­ser at kun­de­til­freds­he­ten er øken­de for SiB Kafe. Vi opp­le­ver ikke at man­ge stu­den­ter vel­ger bort til­bu­det, tvert imot opp­le­ver vi en øk­ning i om­set­ning og an­tall kun­der. Men som be­drift sø­ker vi all­tid å bli bed­re, for­tel­ler Våg­støl.

– Et av SiBs mål er jo at stu­den­te­ne skal kun­ne spi­se alle da­gens mål­ti­der i en SiB-kan­ti­ne, men med da­gens pris­ni­vå blir det­te van­ske­lig. Er det­te noe SiB kan leve med?
– Vårt mål er ikke nød­ven­dig­vis at alle stu­den­ter skal spi­se alle mål­ti­de­ne i våre ka­fe­er, men vi øns­ker all­tid å være et fore­truk­ket al­ter­na­tiv på cam­pus, som kan til­by stu­den­te­ne sun­ne og gode pro­duk­ter, til en best mu­lig pris, me­ner han.
Han me­ner pri­se­ne i ka­fe­ene er over­kom­me­li­ge.

– Ved å vel­ge våre gode fas­te til­bud kan eks­em­pel­vis stu­den­te­ne spi­se to kal­de og ett varmt mål­tid om da­gen for vel 100 kro­ner. Vår stra­te­gi er å dif­fe­ren­sie­re pris­ut­vik­lin­gen i stør­re grad, og skjer­me vik­ti­ge og sun­ne sig­nal­pro­duk­ter. Det be­tyr at noen pro­duk­ter er satt ned i pris, noen er uend­ret, og noen er satt opp i pris.

SiB i hardt vær
Det er ikke bare SiBs kan­ti­ne­drift som har fått hard med­fart den sis­te ti­den. Også SiBs bo­lig­pro­sjekt Grøn­ne­viks­øren har vært hef­tig om­talt i me­dia, nå sist grun­net dår­lig sik­ker­het og øko­no­mis­ke van­ske­lig­he­ter. Ørjan Våg­støl er der­imot klar på at over­skudd fra kan­ti­ne­drif­ten på for eks­em­pel NHH ikke går til å dek­ke un­der­skudd i and­re ka­fe­er el­ler and­re de­ler av or­ga­ni­sa­sjo­nen.

– Nei. Ka­fe­ene på NHH har tra­di­sjo­nelt gått i ba­lan­se, og et even­tu­elt over­skudd fra NHH- ka­fe­ene vil ikke gå til å «sub­si­die­re» and­re ka­fe­er el­ler pro­sjek­ter, sier Våg­støl.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram