Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH bestilte rapport om bruk av videofilming – går mot anbefalingen

Leder i Studentutvalget på NHH, Jonas Ludvigsen
Leder i Studentutvalget på NHH, Jonas Ludvigsen
23. august 2019
Sist oppdatert: 23. august 2019

– Rapporten kommer ikke på noen som helst måte frem til at forelesninger må forbys, sier Jonas Personbråten Ludvigsen, leder i Studentutvalget på NHH.

Ved semesterstart ble det klart at filming av forelesninger ikke lenger er standard, og at forelesere nå må søke om å få filme sine egne forelesninger.

Skolen bestilte rapport

For ett og et halvt år siden bestilte rektor på NHH, Øystein Thøgersen, en rapport som skulle se på, og gi anbefalinger på tre punkter: 

  • Opptak av hele forelesninger  
  • Produksjon av kortere videoer  
  • Hvordan NHH kan legge til rette for samarbeid og deling av digitale læringsressurser 

Den 7. mars kom rapporten «Bruk av video i undervisningen ved NHH». Rapporten var utarbeidet av en arbeidsgruppe for rektoratet, bestående av representanter fra skolen og representanter for studentene. Rapporten går inn på fordeler og ulemper med nevnte former for videobruk.  

I rapporten kommer det blant annet frem at 95 prosent av studentene på NHH mente de hadde nytte av video av forelesningene. Det kommer også frem at studenter som er syke, eller av andre grunner ikke kan følge undervisningen har stor nytte av filmingen. Høyskolen ønsker også å fremstå som en moderne skole, og filming av forelesninger er noe som kan bidra til det.

Noen av de negative sidene som tas opp i rapporten er at enkelte kurs opplevde en nedgang i oppmøte med det samme de begynte å filmes. Problemer tilknyttet GDPR (General Data Protection Regulation) tas også opp.

Arbeidsgruppen kommer likevel frem til følgende “Arbeidsgruppen vil ikke anbefale å slutte med opptak av forelesning. Men, høyskolen vil være tjent med en mer nyansert diskusjon om hvordan man best bruker teknologien på en måte som er pedagogisk effektiv for studenter.

Mener skolen går mot anbefalingen

– Rapporten kommer ikke på noen som helst måte frem til at forelesninger må forbys, sier Jonas Personbråten Ludvigsen, leder i Studentutvalget på NHH. 

Når skolen nå har besluttet å kutte ut filming av forelesninger går de mot flere av anbefalingene som kom frem i rapporten de selv bestilte, mener Ludvigsen.

Ludvigsen var selv med å utforme rapporten. Han stiller seg kritisk til at NHH ved studiestart dette semesteret hadde besluttet å kutte ut filming av forelesninger uten å informere studentene om dette på forhånd. 

– Det er absolutt ikke noe vi stiller oss bak, og vi er også kritiske til at det kommer fra åpen himmel, sier han. 

– Ledelsen har vært misfornøyd med oppmøtet i enkelte forelesninger, og det kan virke som ledelsen tror at dersom de slutter å filme vil alle plutselig møte opp på forelesning, sier han.

Ludvigsen har nå satt i gang en underskriftskampanje for å så fort som mulig igjen få filming av forelesninger på plass. I skrivende stund er det kommet inn 923 underskrifter.

Mener filming forhindrer studentaktiv læring

Programleder for bachelorstudiet, Linda Orvedal, har det siste ordet når det gjelder avgjørelser som tas for bachelorstudentene.

– Bakgrunnen for beslutningen er ønsket om at NHH skal ha et godt læringsmiljø og tilby studentaktiv læring. Det fordrer for det første at studentene er tilstede – ikke bare i forelesningene – men også på campus. De siste semestrene har vi sett en bekymringsfull utvikling både i fremmøte på forelesningene, men ikke minst i tilstedeværelsen på campus, sier Orvedal.

– Dessverre viser det seg at utbredt filming av alle forelesningene i bachelorstudiet ikke bidrar til studentaktiv læring. Det leder til at studentene i mindre grad behøver å være tilstede i forelesningene og på campus. Videre kan det også lede til at studenter kan kvie seg for å delta aktivt i undervisningen når den bli filmet. Til sist har vi en utfordring i forhold til GDPR som krever at alle personene som er del av et opptak, enten ved stemme, bilde eller begge deler, må samtykke til filmingen, fortsetter hun.

Orvedal ser likevel positive sider ved filming

– Filming har mange positive sider, og det har ikke vært en enkel beslutning. I denne saken har vi måttet veie de positive sidene opp mot de negative. Studentenes fallende tilstedeværelsen på NHH og hensynet til et godt og aktivt læringsmiljø har imidlertid veid så tungt at vi som utgangspunkt ikke filmer hele forelesningsrekker i bachelorstudiet. Men det er fortsatt mulig å filme enkeltelementer i en forelesningsrekke, og vi oppfordrer til å utvikle nye videoer som støtter opp om undervisningen.

Orvedal sier rapporten ble lagt frem for Utdanningsutvalget, og at de hadde en rekke kommentarer til rapporten. Blandt dem var følgende:

«En kan snu bevisbyrden og si at det i utgangspunktet ikke skal filmes, men at en kan hvis det er gode grunner for å gjøre det. 

I praksis medfører dagens system med filming av hele forelesninger et «kollektivt gode problem» - dersom et kurs filmes blir det et stort press fra studentene på den enkelte foreleser i de andre kursene om også å filme. Forelesere opplever at de kan komme dårligere ut i kursevalueringene dersom de velger å ikke filme forelesningene. Gitt at studentevalueringer er viktige for den enkelte forelesers karriere, vil det da være vanskelig å motsette seg krav om filming, selv om man mener dette ikke er pedagogisk hensiktsmessig.»

– Etter møtet i Utdanningsutvalget besluttet prorektor for utdanning at hun ikke ville vedta et felles reglement for hele NHH, men besluttet å la det være opp til de enkelte programlederne å beslutte hva som skulle gjøres innenfor hvert enkelt studieprogram, sier Orvedal som er ansvarlig for bachelorstudiet.

Ludvigsen mener fremdeles skolen har vektet fordeler og ulemper med filming feil.

– Når man ser hvor fulle lesesaler og bibliotek er, så frykter vi ikke tomt Campus dersom forelesninger fremdeles filmes. Tilbakemeldingene vi får i kampanjen viser at folk i stor grad benytter videoene som et supplement, og ikke aktivt bytter vekk forelesning mot video, avslutter Ludvigsen.

Les hele rapporten her.

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram