Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH-forelesere på bakbeina


28. januar 2014
Sist oppdatert: 11. februar 2014
Flere NHH-forelesere nekter å filme undervisningen. Rektor Gjesdal har ikke bestemt seg for om han vil bruke pisken for å øke filmtilbudet.

Le­del­sen ved NHH har be­stemt seg for å sat­se på di­gi­ta­li­se­ring av un­der­vis­nin­gen. Si­tua­sjo­nen er li­ke­vel at fle­re ob­li­ga­to­ris­ke ba­che­lor­fag står uten sli­ke til­bud for­di fore­le­ser­ne nek­ter å ta tek­no­lo­gi­en i bruk.

– Vi har ikke be­stemt oss for om vi vil til­la­te fore­le­ser­ne å selv be­stem­me om de vil fil­mes. Det er der­imot klart at vi kan tvin­ge det igjen­nom, hvis vi skul­le be­stem­me oss for det, sier Gjes­dal.

– Foreløbig har vi der­imot ikke vur­dert det­te, un­der­stre­ker han.

Vur­de­rer «greatest hits»
Rek­to­ren ser for seg et mer ut­vi­det til­bud av di­gi­tal un­der­vis­ning enn det som er til­gjen­ge­lig for stu­den­te­ne idag.

– Det­te med å bare fil­me fore­les­nin­ge­ne er jo det enk­les­te vi kan gjø­re. Det er jo det­te vi har til­budt fore­le­ser­ne våre, sier Gjes­dal.

– Jeg ser der­imot at vi like gjer­ne kan vur­de­re and­re til­bud, som mer re­di­ger­te og gjen­nom­før­te re­pe­ti­sjons­fore­les­nin­ger på vik­ti­ge te­ma­er, fort­set­ter rek­to­ren.

– En slags «greatest hits» i hvert fag?

– Ja, du kan godt si det. Nå har vi bare helt en­kelt ut­styr til­gjen­ge­lig, men når det nye Jeb­sen-sen­te­ret står fer­dig får vi fle­re mu­lig­he­ter, sier Gjes­dal.

– Vi er kun i opp­starts­fa­sen av den­ne sat­sin­gen, av­slut­ter han.

For­sva­rer fore­le­ser­ne
De­kan for bache­lor­stu­di­et Kje­til Bjor­vatn ad­va­rer mot å tvin­ge igjen­nom fil­ming.

– Bør le­del­sen bru­ke tvang for å få fore­le­ser­ne til å god­ta fil­ming?

– Nei, for­di det kan fin­nes gode grun­ner til å ikke fil­me, sier Bjor­vatn.

– Hvil­ke grun­ner for å drop­pe fil­ming kan ten­kes?

– En vik­tig grunn er at fore­le­ser kan bli mer bun­det i sin un­der­vis­ning. Man kan ten­ke seg at fore­le­ser unn­går å ta opp kon­tro­ver­si­el­le case el­ler om­ta­ler dis­se med stør­re for­sik­tig­het når man blir fil­met, fort­set­ter han.

– Du for­står at stu­den­te­ne re­age­rer på det mang­len­de til­bu­det?

– Ja, det for­står jeg. Fil­ming av fore­les­nin­ge­ne er et po­pu­lært til­bud, sier Bjor­vatn.

– Nå har vi imid­ler­tid hatt en be­ty­de­lig øk­ning i det­te til­bu­det over tid, så jeg hå­per at stu­den­te­ne er for­nøy­de med ut­vik­lin­gen, på­pe­ker de­ka­nen.

Kjernestyret av­ven­ter
Kjernestyret be­kref­ter at de har har mot­tatt kla­ger fra stu­den­te­ne.

– Det vik­tig­ste for oss er å over­be­vi­se fore­le­ser­ne om at det­te er et til­tak som vil gjø­re stu­die­hver­da­gen let­te­re for stu­den­te­ne, sier fag­po­li­tisk an­svar­lig i kjernestyret Hen­ny Ma­rie Fløy­stad.

– For­ven­ter dere at le­del­sen sør­ger for fil­ming av all ob­li­ga­to­risk un­der­vis­ning?

– Vi kan ikke kre­ve at alle fore­les­nin­ger skal fil­mes, og der­for er det vik­tig for oss å gå i dia­log med fore­le­ser­ne sånn at de blir kom­for­tab­le med det nye for­ma­tet og mu­lig­he­te­ne det­te kan gi, sier Fløy­stad.

– Dere er alt­så eni­ge med de­ka­nen?

– Det er man­ge fore­le­se­re som har gode ar­gu­men­ter for å ikke fil­me fore­les­nin­ger, og der­for er vi av­hen­gi­ge av å spil­le på lag for å fin­ne en løs­ning som både stu­den­te­ne og fore­le­ser­ne er for­nøy­de med, av­slut­ter Fløy­stad.

Krever handling

Andrekullsstudenten Hans Falck opp­le­ver det frust­re­ren­de å ikke kun­ne føl­ge alle fore­les­nin­ge­ne fra net­tet.

– Hva er din re­ak­sjon på at rek­tor ikke har be­stemt seg for at un­der­vis­nin­gen bør fil­mes?

– Uten vi­deo fra­rø­ves mu­lig­he­ten til in­di­vi­du­ell læ­ring. Du får en one-size-fits-nobody- fore­les­ning. Alle læ­rer i eget tem­po og på for­skjel­lig vis. En fore­les­ning til 400 per­so­ner er da ikke hen­sikts­mes­sig, sier Falck.

– Det er langt enk­le­re å få med seg alle de gode po­en­ge­ne i en fore­les­ning når de fil­mes. Det er svært uhel­dig at det­te ikke bru­kes, fort­set­ter han.

Pro­fes­so­rer kan gjø­re feil

– Hva bur­de rek­tor gjø­re?

– Han bur­de ikke tvin­ge folk til å fil­me, men hel­ler få dem til å for­stå hvor­for det er vik­tig. Han bur­de set­te seg ned med fore­le­ser­ne og for­kla­re dem hvor­for vi­deo er å fore­trek­ke. Fore­le­se­re har selv­sagt lov til å gjø­re feil de også, sier Falck.

Falck har ikke for­stå­el­se for de­ka­nens ar­gu­men­ter.

– Se til Lars Ma­thie­sen. I en fore­les­ning så han inn i ka­me­ra og po­eng­ter­te at alle fikk vær så god ta alt han sa med en kly­pe salt. Fore­les­nin­ger er en del av en pak­ke, ikke fa­si­ten, sier Falck.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram