Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ny kontemulighet i august


1. februar 2016
Sist oppdatert: 1. februar 2016

Det blir som en toårig prøveordning gjennomført augusteksamen i SAM040 og BED040 i 2016 og 2017. Bakgrunnen er NHHs ønske om å få en større del av studentene til å gjennomføre studiet på normert tid.

Bulle spurte fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret ved NHH, Nikolai Belsvik, om det kan være aktuelt å utvide ordningen til å omfatte flere fag.

– Arbeidet med å muliggjøre konteeksamen i 40-fagene ble påbegynt for to år siden. Tanken bak augusteksamenstilbudet er at studentene skal slippe å ta et konteår. Får man en karakterer man er misfornøyd med i de tunge  SAM040 og BED040 fagene, skal man ikke behøve å gå et helt år ekstra for å forbedre.

– Ordningen åpner også for «strategisk konting?»

– Selvfølgelig kan det være at noen tenker sånn, men jeg tror ikke det vil være så utbredt. Det er vanskelig å mene noe om dette før vi har erfaringsdata. Uansett vil jo effekten være at flere gjennomfører studiet på kortere tid enn i dag, alt annet like.

Bulle kontaktet viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, og spurte om universitetets erfaringer med et utstrakt tilbud av konteeksamener både i august og januar/februar. Hun opplyste at man der ser på et bredt tilbud av konteeksamener som vellykket og hensiktsmessig både faglig og administrativt.

Per Manne, NHHs dekan for bachelorstudiet, gav utfyllende bakgrunnsinformasjon for høyskolens tenkning og strategi vedrørende konteeksamener.

– Kunnskapsdepartementet signaliserte i 2014 at NHHs gjennomstrømning i bachelorstudiet var utilfredsstillende.  Skolens styre og ledelse har så tatt fatt i dette, og iverksatt en del tiltak med det mål at minst 60 % av studentene skal gjennomføre studiet på normert tid i 2017. Forbedret tilbud om konteeksamener er et av virkemidlene her.

Flere tiltak for bedre gjennomstrømming på bachelor

Per Manne  gav Bulles representant et notat utarbeidet av tidligere dekan Kjetil Bjorvatn hvor det redegjøres for utfordringen med lav «gjennomstrømning» på NHHs bachelorstudie, og hvor tiltak foreslås for å bedre på dette.  Dette notat og øvrige arbeid med saken ledet frem til et vedtak fattet 20.4.15, hvor konteeksamensmulighet i nevnte to fag i august var et element.

Studieadministrasjonen og fagmiljøene pekte også på andre tiltak som anbefales gjennomført og utprøvd som pilotprosjekter Det ble også vurdert å avholde koteeksamen i flere/alle fag i august, men fordelene ved dette må veies opp mot betydelig ressursbruk og alternativkost for fagmiljøer og administrasjon. Omfanget av augusteksamener er imidlertid noe som vil bli vurdert etter at prøveordningen for to sentrale fag er gjennomført over en toårsperiode i 2016 og 2017.  Poenget med å velge akkurat  SAM040 og BED040  som fag som skal gis konteadgang, er at dette er kurs som i følgedagens studieplan  går i siste semester før master skal påbegynnes, og det er viktig å legge spesielt til rette for at de  som er kommet så langt med sin bachelor skal kunne påbegynne masterstudiet uten å ta et helt ekstra semester.

Programutvalget for bachelorutdanning (PBU) tok også med flere andre tiltak i sitt vedtak i fjor for å øke «gjennomstrømningshastigheten» for studentene:

En rekrutteringsansvarlig fra næringslivet inviteres for å snakke om karakterpress og kontekultur, blant annet med sikte på å formidle til studentene at karakterer ikke er det eneste som betyr noe for jobb og karriere etter eksamen.

En mentorordning innføres i regi av NHHS og studieadministrasjonen for  å kontakte pr telefon alle studenter som ikke har gjennomført normert antall studiepoeng.

Eksamen i MET 1 legges så sent som mulig i juni etter at øvrige kurs har hatt eksamen og kursansvarlig holder oppsummeringsforelesning og legger til rette for orakeltjeneste i perioden før MET 1 eksamen.

  

Hvorfor forsinket studieprogresjon og behov for konteeksamen?

I arbeidet med å bedre studieprogresjon, ble det i 2014 også undersøkt hvorfor studenter er forsinket. I en spørreundersøkelse oppga 25 % av NHH-studentene faglige utfordringer, mens hele 35 % skyldte på manglende motivasjon. Også arbeid i NHHS og utenfor studiene ble nevnt som grunn. Noen pekte på utfordringer med nytt studium i «ny by»  og det å finne seg til rette og bli «sett».

I forhold til kontemulighet, pekte noen av de spurte i undersøkelsen på at konteeksamener av mange ville bli lagt inn som en ordinær del av studieplan, og at disse ville bli benyttet «taktisk» for å optimalisere tidsbruk i forhold til karakteruttelling.

Om augusteksamener bidrar til raskere gjennomføring og/eller bedrede karakterer, vil vi få første indikasjon på når disse  gjennomføres  for første gang kommende sommer. Me det er altså flere tiltak som må settes inn for  samlet å gi bedre studieprogresjon og akademiske resultater.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram