Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Prioriterer psykisk helse

Eksternansvarlig i kjernestyret ved Norges Handelshøyskoles Studentforening, Embla Belsvik. Foto: Márton Ocskay, Foto NHHS
30. september 2015
Sist oppdatert: 30. september 2015

Hver femte student sliter. Studentsamskipnaden i Bergen øker ressursene til psykisk helse.

Under Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen) gjennomført i 2014 kom det frem at én av fem studenter rapporterer alvorlige psykiske symptomplager. Forekomsten er dobbelt så høy som i resten av befolkningen, og arbeidspress og eksamensangst nevnes som sentrale faktorer til de høye tallene. Dette vil Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) gjøre noe med.

– Tilstrømningen til Studentenes psykiske helsetjeneste har vært stadig økende de senere årene, og SHoT-undersøkelsen viser at stadig flere studenter sliter. Psykologtilbudet for studenter har over tid vært høyt prioritert, både fra studentpolitikernes og ledelsens side, forteller direktør i SiB Helse, Hege Råkil.

Forslaget om å øke bevilgningene til Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH) stammer fra en resolusjon vedtatt i Velferdstinget i mai 2015 hvor alle studiestedene støttet opp om vedtaket. Eksternansvarlig i kjernestyret ved Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), Embla Belsvik, var initiativtakeren til resolusjonen.

– Vi syns ikke det er greit at psykiske lidelser fremdeles er et av de mest tabubelagte temaene på skolen. Ventetiden på behandling hos SiB-psykologene var på så mye som 3-4 uker. På bakgrunn av dette satte vi oss som mål å jobbe for å bygge ned tabuet og for å redusere ventetiden på behandling hos psykologene.

Også hos NHH-ledelsen har SHoT-undersøkelsen vært på agendaen den siste tiden. Den nye bachelorplanen skal sørge for økt gjennomstrømming hos bachelorstudentene, og spesielt fremhevet var eksamenspress og studiemotivasjon viktige momenter. Utvidelsen av det psykiske helsetilbudet gleder NHH-ledelsen.

– Studentenes psykiske helse er viktig. Dette er noe jeg personlig, og hele ledelsen ved NHH er opptatt av, forteller Nina Skage, administrerende direktør ved NHH.

SiB ser behovet

Resolusjonsvedtaket i Velferdstinget ba SiB om å se på en mulig kryssfinansiering for å redusere ventetiden for studenter som har time hos SPH.

I Studvest berømmet SiB-styreleder Tor Sivertsen Prestegard Velferdstinget for engasjementet, men poengterte også at man i SiB har et prinsipp om at hver avdeling skal forvalte egne inntekter og utgifter, og at en da også måtte se på alternative løsninger til kryssfinansiering. Nå er det altså satt inn ekstra ressurser uavhengig av finansieringsmodell, noe Belsvik applauderer.

– Vi ser at SiB allerede noen få måneder etter vedtaket har satt inn ekstra psykologtimer på kveldstid. Det signaliserer helt tydelig at de er enig i intensjonen og i behovet, noe vi syns er veldig bra.

Nina Skage mener psykisk helse må prioriteres fremfor finanseringsmodeller, men poengterer at hvordan prosjekt finansieres ikke er irrelevant.

– Nye tiltak må finansieres, og her må ulike hensyn veies mot hverandre.

Redusert ventetid

I snitt har bergensstudenter ventet tre uker for psykologhjelp hos SPH. I travle perioder har ventetiden vært fem uker, mens den i roligere perioder har vært nede i én til to uker. Nå skal snittventetiden ned til to uker.

Dette er Belsvik fornøyd med.

– Hos psykologene er det årlig rundt 1600 personer inne for behandling. Nå er ventetiden nede i to uker, da man har satt inn kveldstimer i høst. Belsvik forteller videre at september er måneden hvor flest studenter henvender seg til SPH, og at det derfor nå er bra at ventetiden allerede er lavere enn tidligere.

Dette gleder også Hege Råkil, som forteller at man allerede nå har nådd en ventetid på i underkant av to uker.

– I august var det 186 nye studenter som henvendte seg til SPH og som fikk hjelp. Ventetiden var ved utgangen av august i underkant av to uker.

Forebygging viktigst

Forebyggende arbeid av psykiske vansker oppleves som vel så viktig som klinisk behandling.

Råkil ønsker også å understreke viktigheten av å ha et forebyggende fokus på psykisk helse.

– Undersøkelsen viser at noe av det mest forebyggende for videre helse, mestring og trivsel er en tidlig opplevelse av sosial og faglig tilhørighet. For å legge til rette for dette må vi tenke på tvers og sammen. Her har både utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjonene og SiB viktige roller. I tillegg forteller Råkil om rådgivningstjenesten SiB har. Ventetiden her er estimert til én til to uker gjennom hele året. Her kan studentene få individuell rådgivningssamtale og kurs i eksamensog studiemestring.

– Totalt sett er SiB opptatt av å ha et godt og tilgjengelig tilbud, med fokus på lav terskel og kort ventetid.

.,

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram