Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

- SiB burde stå i gapestokk


11. februar 2014
Sist oppdatert: 14. februar 2014
Unge Venstre-leder Hogne Ulla raser mot SiB. Han mener samskipnaden må bli bedre på kommunikasjon.

– Boliggarantien i seg selv er fin, men den må pas­se inn i et sy­stem. Sy­ste­met fun­ge­rer ikke idag, når det plut­se­lig står 250–270 stu­dent­bo­li­ger le­di­ge i feb­ruar. Her set­ter man ga­ran­ti­en for­an et vel­fun­ge­ren­de sy­stem, me­ner Hog­ne Ulla, le­der i Unge Venst­re NHH.

Enorm vekst i stu­den­ter
Han me­ner den sto­re veks­ten i ut­veks­lings­stu­den­ter har end­ret må­ten SiB må ar­bei­de på.
– An­tall ut­veks­lings­stu­den­ter i Nor­ge har tre­dob­let seg de sis­te 12 åre­ne. Når man inn­før­te ga­ran­ti­en var man nok ikke klar over ut­vik­lin­gen. Det­te er en av ho­ved­grun­ne­ne til at det er mye press på stu­dent­bo­li­ge­ne i pe­rio­der. Ergo må man fin­ne et nytt sy­stem, og kan­skje til og med re­vur­de­re boliggarantien. Man har et sy­stem som ikke er til­pas­set da­gens stu­dent­an­tall, me­ner Ulla.

Han me­ner prin­sip­pet om like ret­tig­he­ter for stu­den­te­ne er vik­tig. Samtidig er­kjen­ner han at ut­veks­lings­stu­den­ter kan få et stør­re pro­blem med å fin­ne bo­lig enn nor­ske stu­den­ter i det pri­va­te leie­mar­ke­det.

– Når det er slik at SiB ta­per fle­re mil­li­oner i året, kun­ne man fak­tisk ha an­satt en el­ler to som hjalp in­ter­na­sjo­na­le stu­den­ter med å kom­me inn på det pri­va­te mar­ke­det. Det må fin­nes en bed­re løs­ning på den­ne pro­ble­met enn den som fore­lig­ger nå, sier han.
Han er svært skep­tisk til må­ten SiB har tak­let pro­ble­met på.

– Her går vi glipp av mye pen­ger. Se for deg en bun­ke med tu­sen­lap­per i hver tom hy­bel som ikke stu­den­te­ne i Ber­gen får grab­bet til seg, og brukt på an­nen vel­ferd. SiB bur­de stå i ga­pe­stokk på den blå stei­nen.

Dår­lig kom­mu­ni­ka­sjon
Han me­ner kom­mu­ni­ka­sjo­nen i SiB har vært for dår­lig.
– Her må SiB se på kom­mu­ni­ka­sjo­nen med ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne. Når NHH og and­re inn­stil­ler på ut­veks­lings­stu­den­ter be­tyr ikke det at like man­ge en­der opp med å dra hit. Er det 50 på­meld­te på Face­book til en fest be­tyr ikke det at alle tar tu­ren. Der­med reg­ner man med å fyl­le opp fle­re bo­li­ger enn det man fak­tisk gjør. Det for­stør­rer pro­ble­met.

Et an­net pro­blem han trek­ker frem er SiBs mang­len­de evne til å være tid­lig ute med å plan­leg­ge for å re­du­se­re le­dig­he­ten.

– SiB bur­de her være føre var, og ha en ja­nu­ar­kam­pan­je ret­tet mot nor­ske stu­den­ter. De må være så bu­si­ness minded at de sør­ger for at den jev­ne ber­gens­stu­den­ten er klar over at det er sto­re mu­lig­he­ter for å få stu­dent­bo­lig i ja­nu­ar. Nå er det in­gen som vet det­te. Man får gjer­ne be­skjed i feb­ruar, og da er det for sent.

De­ling av bo­li­ger
En po­ten­si­ell løs­ning SiB trek­ker frem er at fle­re stu­den­ter kan dele et rom, noe som er van­lig fle­re and­re land. Det­te me­ner Ulla ikke er et al­ter­na­tiv.
– Ja, vi ser jo at det fun­ge­rer ut­mer­ket på nor­ske sy­ke­hus, sier han og ler.

– Ut­veks­lings­stu­den­te­ne er svært pris­sen­si­ti­ve, og en slik løs­ning vil for­ver­re opp­ho­pin­gen av sli­ke stu­den­ter på de ri­me­lig­ste bo­li­ge­ne. Det er dår­lig stu­dent­vel­ferd.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram