Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skal gjennom på rekordtid


24. august 2015
Sist oppdatert: 24. august 2015


Årets førstekullister ved NHH møter en ny studieplan. Nå skal studentene raskere over på masterprogrammet.

Etter flere år med en normert gjennomføringsgrad under 50 prosent, har administrasjonen ved NHH nå valgt å ta affære for å øke gjennomstrømmingen fra bachelor- til masterprogrammet. Under NHH-styrets siste møte før sommeren ble det foreslått en rekke tiltak som skal sørge for at NHH-studenter møter en enklere studiehverdag fra og med høsten 2015. Spesielt trekkes tettere faglig oppfølging og det som er ment å være en mer motiverende og inspirerende start på studiene frem som de viktigste iverksatte tiltakene.

- Vi ønsker bedre oppfølging av studentene underveis, og tiltakene som settes i gang gir mer ressurser til dette, forteller bachelordekan ved NHH, Per Manne.
Årets og fremtidige førstekullister ved NHH vil nå ha anledning til å velge et valgfag allerede i første semester. I tillegg skal introduksjonskursene i samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi revideres.

«Bachelorløftet»
Vedtaket om å bruke mer ressurser på bachelorutdanningen går under kallenavnet «Bachelorløftet».
I «Bachelorløftet» skal en øke ressursene til de obligatoriske bachelorkursene i form av undervisning i små grupper og fokusere mer på veiledning og tilbakemeldinger på skriftlig arbeid. I tillegg skal bachelorstudentene trenes i muntlige presentasjoner. Antakelsene fra NHH er at endringene vil gi økt motivasjon i studiene og mer læring, hvilket på sikt også skal få flere NHH-studenter over på masterprogrammet på normert tid. Nettopp motivasjon fremhever Manne som sentralt.
- Min mening er at det viktigste for økt gjennomstrømming er godt motiverte studenter som bruker normal arbeidstid på studiet.
Det ble også foreslått flere tiltak for å støtte opp under bachelorløftet og øke gjennomstrømmingen. I 2016 og 2017 vil igjen innføre augustkonting i fagene «Makroøkonomi» og «Økonomisystemer og styring». Spesielt fremheves de dårlige akademiske resultatene fra disse fagene som avgjørende årsaker.
Ordningen ble avviklet i 2008, og har stadig vært et fagpolitisk tema på NHH. For fagpolitisk ansvarlig i kjernestyret, Kaja Toset, har augustkonteordningen vært en fanesak.
- Fagutvalget jobbet også i 2012 for å få ordningen tilbake, men tapte, forteller Toset.
Hun begrunner tidligere avslag med at ordningen er ressurskrevende, og mener NHH-studenter kommer til å dra nytte av tiltakene som nå iverksettes på bachelornivå.
Sammen med Andreas Haugsbø, bacheloransvarlig i Fagutvalget, har Toset deltatt i arbeidsgruppen som har jobbet frem de konkrete forslagene. Toset forteller at innspillene studentene har kommet med har blitt tatt med i vurderingen.
- Å bli involvert fra starten av har gitt oss stor innflytelse og muligheten til å arbeide for forslag fra Fagutvalget.

- Forsiktig med 50 prosent
Alle foreslåtte tiltak skal til slutt kulminere i en gjennomstrømmingsgrad på minst 60 prosent innen 2017 og 70 prosent på lang sikt, dersom NHH oppnår ambisjonene sine. Dette til tross for at snittet de siste årene har vært 43 prosent.
- 43 prosent er lavt, og over 50 prosent av 2011-kullet fullførte bachelorgraden på normert tid. Et forsiktig mål ville ha vært å legge seg på dette nivået. Vi sier at vi vil gå litt lenger, og komme opp på nivå med høyskoler som Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag, understreker Manne.
På spørsmål om utdanningsinstitusjonen NHHs incentiver for bedre gjennomstrømming fra bachelor til master, forteller Manne at Kunnskapsdepartementet, som formelt er eier av NHH, har gitt klare instrukser på at gjennomstrømmingen må bli bedre.
- Samtidig er det også administrative kostnader, for eksempel ved eksamen, når mange studenter bruker lenger tid enn nødvendig.
Avtroppende studentrepresentant i NHH-styret, Kristine Devold, har fulgt prosessen under hennes verv.
Sammen med Toset og Haugsbø, har Devold jobbet for å få studentenes stemme hørt.
- Tiltakene som til nå har vært gjennomført, som ny plan for bachelorstudiet og ressursoverføring fra master til bachelor, er tiltak som har vært utarbeidet av både studentenes fagutvalg og administrasjonen. Fagutvalget sørger for at dette er forankret i studentenes egne tilbakemeldinger, forteller Devold.
Hun vil berømme NHH for å fokusere på det helhetlige systemet først, før eventuelle endringer foretas på detaljnivå. Devold fremhever også revideringene knyttet til fagfordeling i løpet av semestrene, hvor fag som tradisjonelt sett har blitt oppfattet som vanskelige spres over ulike semestre.

- Vil ikke påvirke NHHS
Mette Hole, leder for kulturfestivalen Uken, er ikke bekymret for at de nye bachelorplanene vil påvirke aktivitetsnivået i NHHS. Under Uken er om lag en tredjedel av skolens studenter engasjert i arrangementet. Hole tror et høyt aktivitetsnivå i NHHS er mulig å kombinere med normert studieprogresjon.
- Jeg tror ikke at selve ambisjonen om høyere gjennomstrømning påvirker aktivitetsnivået i NHHS, men for at NHH skal nå ambisjonene sine, tror jeg at det er avgjørende at de samarbeider godt med studentene om å finne tiltak som faktisk fungerer, sier Hole, og legger til at hun mener det ville vært synd om NHH stikker kjepper i hjulene for studentforeningen med de nye planene.
NHHS nevnes likevel som en av grunnene til forsinkelse i studieløpet. Hole mener på sin side at arbeid i studentforeningen er viktig for studentene i senere arbeidsliv, på tross av mulige forsinkelser under studiene.
- Etter å ha prøvd meg litt ute i arbeidslivet ser jeg hvilken unik verdi kombinasjonen av studiene og verv i studentforeningen gir.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram