Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Slutt på augusteksamen


12. januar 2018
Sist oppdatert: 12. januar 2018

NHH avslutter prøveordningen som har gitt studenter mulighet til å ta eksamen i fag fra siste semester av bachelorstudiet i august.

I 2015 introduserte NHH en prøveordning som ga studenter mulighet til å ta eksamen i fagene BED040 Økonomisystemer og -styring  og SAM040 Makroøkonomi i august. Hensikten var å øke andelen studenter som fullførte bachelorgraden på normert tid. Det ble avholdt augusteksamen i de to fagene i 2016 og 2017. Nå har NHH evaluert prøveordningen, og konkludert med at den ikke skal videreføres. Studenter som tar BED5 denne våren får dermed ikke mulighet til å ta eksamen i faget i august.

Har endret studieplanen

Prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, fattet vedtaket om å avvikle prøveordningen.

– Bakgrunnen for innføringen av augusteksamen var at gjennomstrømmingstallene var for lave på bachelorstudiet. Da gjorde vi to tiltak. Det ene var å legge om strukturen på bachelorprogrammet, slik at du gikk fra tre obligatoriske kurs i siste semester, til to. Det tok ned presset på studentene ganske mye. Det andre var augusteksamen. Gjennomstrømningstallene gikk fort opp igjen, over det som var målet. Målsetningen var 60 prosent, og nå er vi over det, sier Nøstbakken.

Hun forteller at gjennomstrømning er viktig, men at det ikke er den økte andelen som fullfører på normert tid som er årsaken til at ordningen med augusteksamen skrapes.

– Vi får inn noen av de aller flinkeste studentene i Norge. Da kan det ikke være sånn at vi er nødt til å ha et ekstrasemester, og at vi ikke klarer oss innenfor en vanlig studiestruktur, for å få folk gjennom på en god måte. Hvis de ikke kommer gjennom på en god måte innenfor vanlige studieår med to semester og to eksamensperioder i året, da gjør vi noe feil i oppbygningen av programmet vårt. Og det kan vi ikke vedkjenne oss, sier Nøstbakken.

– Det var kanskje for mye trykk med tre obligatoriske fag på slutten, men i den nye studieplanen har vi gjort om på det, fortsetter hun.

Linda Nøstbakken (foto: NHH)
Linda Nøstbakken (foto: NHH)

Økonomi ikke årsaken

Ifølge NHHs evaluering av prøveordningen kostet det høyskolen 65 000 kroner for hver av de to augusteksamenene som ble avholdt i fjor. Nøstbakken avviser at det lå økonomiske hensyn bak vedtaket.

Hvis dette hadde vært noe vi så på som veldig bra for studentene, så hadde vi tatt den kostnaden. Det er ikke det det står på, sier hun.

– Ja, det koster jo noe å ha en augusteksamen, men det var ikke det viktigste her. Et hensyn som var mye viktigere i så måte, men som heller ikke var den drivende faktoren, er den ekstra belastningen en ekstra eksamen innebærer for dem som holder kursene, lager eksamen og sensurerer. Det tar tid å lage og sensurere en ekstra eksamen, og vi kan bare kreve så mye innsats på undervisningsområdet fra hver ansatt, sier Nøstbakken. Hun legger til at augusteksamen også kan bidra til å øke karakterpresset blant studentene, da det gjør at flere tar eksamen om igjen for å maksimere karakteren.

I fjor var det 61 studenter som tok augusteksamen i BED040, mot 55 i 2016. I SAM040 var antallet 28 studenter i 2017, ned fra 57 året før. I den nye studieplanen for bachelor har BED040 byttet kurskode til BED5. SAM040 heter nå SAM4 og har blitt flyttet fra sjette til femte semester. Dermed inneholder studieplanen for sjette semester nå kun to obligatoriske kurs, BED5 og SOL4 Strategisk ledelse.

Fagutvalget er skuffet

I Utdanningsutvalget, som har evaluert prøveordningen, var det kun de to studentrepresentantene som ønsket å videreføre tilbudet om augusteksamen. Fagpolitisk ansvarlig i kjernestyret og leder av Fagutvalget, Ingelin Uthaug, forteller at de er skuffet over at ordningen avvikles.

– Augusteksamen er noe vi kjempet for, og det var en stor seier for oss da det ble en realitet i 2015. Samtidig visste vi hele tiden at det var en prøveordning, og vi visste at den skulle evalueres. Så det kom ikke som noen overraskelse at den evalueringen kom, men vi er jo skuffet over resultatet, sier Uthaug.

– Formålet med augusteksamen har vært å legge mindre press på det siste semesteret, for det har vært ganske stor arbeidsmengde, og folk har rapportert om at de synes det har vært et tungt semester å komme seg gjennom. Augusteksamen bidrar til at du kan komme deg videre i studieløpet, men fremdeles ha mulighet til å ta opp de tyngste fagene fra det siste semesteret dersom dagsform eller forberedelser ikke var helt på plass, forteller Uthaug.

Får ha hengefag ved stryk

For å imøtekomme studentenes ønsker har NHH innført en ny prøveordning. Den innebærer at man kan ha med seg enten BED5 eller SOL4 som hengefag når man begynner på master, dersom man har strøket på eksamen. Ordningen innebærer at stryk i disse to fagene vil regnes som en såkalt uforutsett hendelse, slik at man kan begynne på masterstudiet uten å ha bestått ett av de to. De øvrige reglene for hengefag gjelder fremdeles, hvilket betyr at man maksimalt kan mangle 7,5 studiepoeng i bachelorgraden.

Uthaug i Fagutvalget er glad for at ledelsen har tatt hensyn til studentenes bekymringer med den nye prøveordningen.

– Jeg synes det er veldig fint at de kommer oss i møte med et sånt forslag. Rett og slett fordi det viser at de tar våre bekymringer på alvor, og at de ønsker å imøtegå studentene og dekke et behov som de vet eksisterer, sier hun.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram