Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Statoil får makt over forskningen


Nye avtaler gir Statoil makt over forskning i Bergen. Mens det er høylytte protester ved universitetet, er debatten død ved NHH.

I de­sem­ber ble forsk­nings­av­ta­len med Stat­oil for­ny­et. Av­ta­len for­plik­ter ol­je­sel­ska­pet til å bi­dra med 37,7 mil­li­oner kro­ner til forsk­ning på han­dels­høy­sko­len. Det er Gun­nar Kvå­le, pro­fes­sor eme­ri­tus ved Sen­te­ret for in­ter­na­sjo­nal hel­se ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, skep­tisk til. Sam­men med kol­le­ger har han tatt opp det de me­ner er forsk­nings­etis­ke pro­ble­mer ved en til­sva­ren­de av­ta­le ved UiB.

Fors­ker­press
I kon­trak­ten står det blant an­net at Nor­ges Handelshøyskole « ... skal ar­bei­de ak­tivt for å gi po­si­tiv om­ta­le av ar­bei­det. Stat­oil skal vars­les tid­lig om re­le­van­te pres­se­kon­fe­ran­ser og po­ten­si­el­le me­die­sa­ker ...» Det­te er den sam­me set­nin­gen som før­te til ster­ke re­ak­sjo­ner på Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og i uke­avi­sen Mor­gen­bla­det.

– Hvis det i av­ta­len står at forsk­ning støt­tet av Stat­oil skal om­ta­les po­si­tivt, er det­te uhel­dig. Det er vik­tig at forsk­nings­re­sul­ta­ter om­ta­les kor­rekt, uten fø­rin­ger. Fors­ke­re kan føle seg pres­set til å om­ta­le kon­klu­sjo­ne­ne av forsk­nin­gen, så vel som forsk­nings­sam­ar­bei­det i seg selv, ute­luk­ken­de po­si­tivt, me­ner Kvå­le.

Kjø­per seg good­will
Et an­net punkt som har skapt re­ak­sjo­ner, gjel­der sty­rin­gen av pro­sjek­te­ne. «Det skal etab­le­res en sty­rings­ko­mi­té med tre re­pre­sen­tan­ter fra hver av par­te­ne. Sty­rings­ko­mi­te­en skal være an­svar­lig for stra­te­gi og øko­no­mi…». Det­te gir Stat­oil makt til å be­stem­me over forsk­nin­gen, noe Kvå­le er kri­tisk til.

– Jeg for­står at Stat­oil er inne i sty­rings­ko­mi­te­en for dis­se mid­le­ne. De er pri­mært et ol­je­sel­skap, og slik støt­te er vik­tig for sel­ska­pets mer­ke­va­re­byg­ging. De vil frem­stå som en vik­tig sam­funns­ak­tør ved å støt­te fle­re nor­ske ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner. Slik kan en si at de kjø­per seg good­will.

Stor inn­fly­tel­se
Kvå­le me­ner også at det­te kan føre til at Stat­oil får mye makt til å på­vir­ke hvil­ke forsk­nings­om­rå­der som blir pri­ori­tert ved in­sti­tu­sjo­ne­ne.

– An­sat­te i Stat­oil er sterkt inne også i sty­rin­gen av fle­re pro­gram­mer gjen­nom Forsk­nings­rå­det. På den­ne må­ten kan de på­vir­ke hvil­ke pro­sjek­ter som får forsk­nings­mid­ler, i til­legg til å på­vir­ke hold­nin­ge­ne til fors­ke­re, både ved uni­ver­si­te­tet og på han­dels­høy­sko­len.

På UiB har de også re­agert på at sto­re de­ler av støt­ten har blitt brukt til forsk­ning på fos­si­le ener­gi­kil­der. Det­te har ikke vært et di­rek­te pro­blem på NHH.

– In­di­rek­te kan nok støt­ten til NHH også være med på å for­len­ge fossilalderen, ved at en del av forsk­nin­gen vil kun­ne få an­ven­del­ser for den frem­ti­di­ge pro­duk­sjo­nen til Stat­oil, sier Kvå­le.

Po­si­tiv om­ta­le
NHH-rek­tor Frøy­stein Gjes­dal ser ikke noe pro­blem i at Stat­oil blir vars­let på for­hånd om me­die­om­ta­le, og at om­ta­len skal være po­si­tiv.

– Man­ge har lurt på den før­s­te set­nin­gen i kon­trak­ten om po­si­tiv om­ta­le. Jeg me­ner den er upro­ble­ma­tisk. Om det er mu­lig å få ar­bei­det vårt ut i me­dia, så skal vi job­be for det, sam­ti­dig som vi skal gi po­si­tiv om­ta­le av ar­bei­det. Det er vårt eget ar­beid, og vi pub­li­se­rer ikke et ar­beid før vi er for­nøyd med det, sier Gjes­dal.

– Men jeg vil pre­si­se­re at vi på in­gen måte har noen plikt til å dri­ve pro­mo­te­ring for Stat­oil, slik jeg le­ser av­ta­len. Vi har hel­ler in­gen for­plik­tel­se til å hol­de noe hem­me­lig.

For­sva­rer av­ta­len
– Ser dere noen forsk­nings­etis­ke pro­ble­mer med kon­trak­ten?

– Nei, jeg ser egent­lig in­gen forsk­nings­etis­ke pro­blem­stil­lin­ger. Vi har lang er­fa­ring med den­ne ty­pen sel­skap. Det er vik­tig at sam­ar­beids­part­ner­ne har re­spekt for at forsk­nin­gen er fri og åpen. De kan ikke på­vir­ke kon­klu­sjo­ne­ne i forsk­nin­gen, men de kan mene noe om hvil­ke om­rå­der som bur­de pri­ori­te­res. Det vi ab­so­lutt ikke kan ak­sep­te­re er om ar­beids­gi­ver går inn og prø­ver å sty­re i de­tal­jer.

Stat­oil og høy­sko­len skal i fel­les­skap se på hvil­ke ho­ved­om­rå­der og pro­sjek­ter pen­ge­ne skal gå til gjen­nom sty­rings­ko­mi­te­en.

– De skal år­lig god­kjen­ne og re­vur­de­re sat­sin­ger. Nye sat­sin­ger må inn­om sty­rings­ko­mi­te­en.

I til­legg skal sty­rings­ko­mi­te­en gjen­nom­gå pro­gre­sjon i pro­sjek­te­ne.

– Stat­oil øns­ker i lite grad å de­talj­sty­re pro­sjek­ter, men øns­ker at mid­le­ne skal gå til pro­sjek­ter de har in­ter­es­se av. Hvis and­re me­ner vi bør pri­ori­te­re forsk­ning på noe an­net, er det fritt for å fi­nan­si­ere.

– Ikke skyg­ge­redd
Gjes­dal inn­røm­mer at det ikke gjø­res ak­ti­ve eva­lue­rin­ger rundt bin­din­ger som kan opp­stå som kon­se­kvens av opp­drags­ba­sert forsk­ning.

– Vi har ikke gjort noen ak­ti­ve eva­lue­rin­ger på det­te, men det­te er jo en del av den forsk­nings­etis­ke dis­ku­sjo­nen som hele ti­den på­går. Vi skal være uav­hen­gi­ge, og vi er ge­ne­relt gan­ske be­vist på det­te. Vi er ikke red­de for å gå ut med sa­ker som kan være kon­tro­ver­si­el­le blant folk med pen­ger el­ler makt. Vi er ikke skyggeredde.

– Hvis en pro­fes­sor me­ner noe som Stat­oil er uenig i, så kan ikke Stat­oil for­ven­te at per­so­nen skal leg­ge bånd på seg på noen måte. Men et pro­blem som kan opp­stå er at de som har di­rek­te har kob­lin­ger til Stat­oil kan bli litt for for­sik­ti­ge.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram