Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Vil revidere kronerullingen


11. februar 2014
Sist oppdatert: 14. februar 2014
Kronerullingen for Aksjonsuken fungerer ikke optimalt, mener NHH Aid-leder Sondre Økland. Han ønsker debatt om forbedringer på årets første foreningsmøte.

Si­den NHHS for før­s­te gang støt­tet NHH Aid fi­nan­si­elt for fire år si­den, har stu­dent­for­en­in­gen bi­dratt med nes­ten 700 000 kro­ner. De tre sis­te åre­ne har Aksjonsukestyret sam­let inn nok til å ut­lø­se den mak­si­ma­le ut­be­ta­lin­gen på 170 000 kro­ner. Nå øns­ker Sond­re Øk­land, le­der i NHH Aid å end­re ord­nin­gen.

– Kro­ne­rul­lin­gen har fle­re for­mål, men vi me­ner at det vik­tig­ste, må­let om at den skal fun­ge­re best mu­lig som et in­cen­tiv, ikke var op­ti­mal. Det er der­for vi vil re­vi­de­re ord­nin­gen og gjø­re det van­ske­li­ge­re å opp­nå det ful­le kronerullingsbeløpet enn tid­li­ge­re.

Sty­ret skal leg­ge frem et for­slag til re­vi­de­ring av pen­ge­støt­ten på kom­men­de For­en­ings­mø­te. For­sla­get be­står i at NHHS bi­drar med 10 000 kro­ner for hver 10 000 som blir sam­let inn et­ter 240 000 kro­ner eks­ternt. Ta­ket har de satt til 140 000 kro­ner, slik at inn­sam­ling ut­over 380 000 kro­ner ikke gir noen vi­de­re ut­be­ta­lin­ger.

– Vi me­ner at alle tre for­sla­ge­ne er gode for­bed­rin­ger, men vi har inn­stilt på løs­ning num­mer tre for­di vi tror at in­ter­val­let på 10 000 mel­lom hver ut­lø­ser-sum ska­per mer risk og spen­ning for Ak­sjons­uken. Det kan trig­ge fle­re og slik fun­ge­rer som et bed­re in­cen­tiv.

Har høs­tet er­fa­rin­ger
I pro­ses­sen med å job­be frem for­sla­ge­ne har de snak­ket med tid­li­ge­re ak­sjo­næ­rer og bøs­se­bæ­re­re, for å høre om de­res er­fa­rin­ger som inn­sam­le­re.

– Vi har så måt­te veie opp hvor høyt kro­ne­rul­lin­gen skal hen­ge og sam­ti­dig be­lø­pet. Det vi har kom­met frem til er at vi i år øns­ker å hen­ge kro­ne­rul­lin­gen høy­ere enn noen­sin­ne, ved å leg­ge opp til at de må øke be­lø­pet fra i fjor for å ut­lø­se hele be­lø­pet, fort­set­ter Øk­land.

– Det vik­tig­ste for vår egen del er at ord­nin­gen fun­ge­rer godt som et in­cen­tiv. Der­for øns­ker vi å kal­le inn til åpne mø­ter for å bru­ke er­fa­rin­ge­ne vi gjør oss. Vi ser også for oss å her kob­le inn eks­ter­ne in­stan­ser med kom­pe­tan­se på om­rå­det.

Hva får oss til å gi?
Pro­fes­sor i sam­funns­øko­no­mi, Kje­til Bjor­vatn, me­ner det er fint at Aid tar ini­tia­tiv til å gjø­re end­rin­ger.

– Det er vik­tig å tør­re å eks­pe­ri­men­te­re og tes­te ut uli­ke ting. Om det ikke fun­ge­rer kan de bare end­re til­ba­ke igjen, me­ner Bjor­vatn.

Han trek­ker sam­ti­dig frem bo­ken «The why axis» skre­vet av ad­ferds­øko­no­me­ne John List og Uri Gneezy. Bo­ken ble delt ut på kon­fe­ran­sen «Life is a lab», hvor han selv del­tok. Bo­ken har et ka­pit­tel om hva som dri­ver men­nes­ker til å gi pen­ger.

– Jeg vil­le be­gynt med å lese ka­pit­tel 9, med nav­net «What really ma­kes peop­le give to cha­ri­ty».

– Det er vel­dig bra at stu­den­te­ne kan dis­ku­te­re dis­se pro­blem­stil­lin­ge­ne med bak­grunn i den teo­ri­en de læ­rer for eks­em­pel i VOA-kur­set Øko­no­mi og Psy­ko­lo­gi.
De­batt på årets før­s­te FM
De­bat­ten ble tatt opp på årets før­s­te stra­te­gisk fo­rum, og skal tas opp også på for­en­ings­mø­tet. Her hå­per NHH Aid le­de­ren på en kon­struk­tiv og god de­batt.

– Vi har møtt man­ge gode for­slag, både på det åpne in­for­ma­sjons­mø­tet i høst og på Stra­te­gisk Fo­rum, for å bed­re ord­nin­gen og vi set­ter vel­dig pris på en­ga­sje­men­tet stu­den­te­ne vi­ser når det gjel­der å for­bed­re kro­ne­rul­lin­gen. Vi gle­der oss til å se så man­ge som mu­lig på FM, av­slut­ter Øk­land.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram