Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Finans på NHH har god vind i seilene


Rektor Øystein Thøgersen med svar til masterstudent Signe Kristine Midtun. Foto: NHH
11. juni 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

I et leserinnlegg i K7 Bulletin 31. mai uttrykker student Signe Kristine Midtun bekymring for at «finansskuta seiler i rekordfart – uten NHH om bord» og utfordrer meg som rektor på det. Som tidligere koordinator for FIE profilen, og som makroøkonom med ganske bred erfaring i å jobbe inn mot bank- og finansnæringen generelt, og kapitalforvaltning spesielt, er det en utfordring som ligger mitt hjerte nær!

NHH har en sterk og bred satsing på finansområdet. I løpet av det siste tiåret har NHH bygget opp et spesialisert finansinstitutt som steg for steg har vokst i størrelse fra drøye 16 årsverk til idag å kunne ansette innen en årsverksramme på 21,5. Masterprofilen i finansiell økonomi (FIE) er høyskolens største masterprofil, og de siste årene har stabilt tilnærmet 40% av MØA-studentene tatt FIE. Det ble tilbudt om lag 40 emner i denne profilen i inneværende studieår. Høyskolen har også en betydelig satsing i regi av NHH Executive rundt det autoriserte finansanalytikerstudiet (AFA). Vi har nylig lansert en ny Executive master i anvendt finans, og en MBA i teknologi og innovasjoner i finans (FinTech). På masternivå deltar fagpersoner med forsknings- og undervisningskompetanse på finansområdet bredt definert fra alle høyskolens seks institutter. Parallelt med dette har NHH også utviklet andre viktige områder som studenter og næringsliv etterspør, blant annet analytics og bærekraft.

Vårt bachelorstudium har nettopp vært gjennom en programevaluering. I denne prosessen kom det flere innspill fra instituttene og NHHS. Disse gjelder eksempelvis plasseringen av valgfrie emner og det obligatoriske emnet i rettslære, innføring av et nytt emne i etikk, samfunnsansvar og bærekraft, et nytt casebasert integrasjonsemne i siste semester, mer digitale ferdigheter og et nytt obligorisk emne i finansielle markeder. Det vil bli initiert et arbeid for å lage en handlingsplan for utviklingen av bachelorprogrammet, og da vil en blant annet vurdere disse forslagene.

Tilbudet av valgemner som inkluderer finansielle problemstillinger er økt betydelig de siste årene. Også i bachelorstudiet er det flere av høyskolens miljøer som bidrar i satsingen. Det finnes relevante emner både med FIN, FOR, MAT og RRR koder. Det nye valgemnet FIN15 Key Concepts in Finance er en god illustrasjon på utvidelsen av tilbudet og har blitt et meget populært. Det er primært rettet mot førstekull.

Det obligatoriske bacheloremnet BED3 Investering og finans er et bredt introduksjonsemne til fagområdet. Emnet dekker tema som valg mellom ulike investerings- og finansieringsprosjekter, prosjektanalyse og håndtering av prosjektusikkerhet, porteføljeteori og kapitalmarkedsteori, kapitalmarkedets rolle i økonomien, aksjeprising, utbyttepolitikk, kapitalstruktur, rentemarkedet, opsjoner, terminer og internasjonal finans og investering. Alle disse temaene vil man finne igjen i emnetilbudet i FIE-masterprofilen hvor de utvikles videre og ligger til grunn for videregående temaer. De emneansvarlige i BED3 har solid forsknings- og undervisningskompetanse i fagområdet og har fått flere priser for kurset. Emnet får meget solide tilbakemeldinger i studentevalueringene. Jeg merker meg med tilfredshet at et kurs som for en del fremstår utfordrende, får særlig høy score på relevans.

At kvinneandelen blant masterstudentene som tar FIE-masterprofilen skal være høyere, er vi alle enige om. Det ansvaret må alle vi som har et engasjement for finansfaget dele. Etter mitt skjønn er kunnskap om finansfagets bredde og dets store betydning for hele det globale samfunnsmaskineriet ett viktig element. Videre oppfordrer vi kontinuerlig fagmiljøene til å bruke kvinnelige rollemodeller. Kvinnelige forelesere og gjesteforelesere i store finanskurs på alle nivåer vil være viktige bidrag i så måte.

Jeg er glad for alle som deler mitt engasjement for finansfaget! Jeg håper de verdsetter bredden og dybden i NHH sitt tilbud i finans. Kursen er stø, og finans på NHH har god vind i seilene.

Øystein Thøgersen, rektor

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram