Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Hard konkurranse om plassene i NHH-styret

Kandidatene. Fra venstre: Ida Carine Haugen Kreutzer, 27 år, 4.kull. Jonas P. Ludvigsen, 26 år, 4.kull. Elias Nash Reksen, 22 år, 4.kull. Linn Antonie Vårdal Solheim, 21 år, 3.kull. Foto: NHHS og privat
1. april 2020
Sist oppdatert: 1. april 2020

På NHH pågår det nå valgkamp for å bli en del av NHH-styret. Dette er øverste organ på skolen og sitter over rektoratet. Med et grunnhonorar på 65 000 kr, samt en sum på omlag 10 000 per møte, er NHH styret et lukrativt verv. K7 Bulletin har tatt en prat med de ulike kandidatene for å finne ut hvem de er.

Det er ingen tvil om at plassene i styret er attraktive, noe som skaper stor konkurranse blant søkerne. Styret er med på å bestemme alt fra fester og arrangementer på skolen, til hvordan fagene vil bli.

Spesielt for årets valg er at skolen er stengt ned grunnet coronautbruddet, slik at valget ikke foregår som normalt. Dette hindrer allikevel ikke valget fra å bli gjennomført, og debatter, avstemning og lignende skjer digitalt. 

Årets kandidater er Linn Antonie Vårdal Solheim og Ida Carine Haugen Kreutzer for kvinneposisjonen, og Jonas P. Ludvigsen og Elias Nash Reksen for mannsposisjonen.

Les også: Ny krisepakke vil kompensere for studentene

K7 Bulletin har tatt en prat med de fire kandidatene for å bli bedre kjent med dem:

Hva ønsker du å gjøre for skolen? Hvilke forandringer kan dere vise til etter endt verv i styret?

Jonas: Jeg ønsker en organisasjonsendring, enten fullført eller påbegynt, hvor makt flyttes ut i organisasjonen og øker studentenes påvirkning.

Elias: Mine valgkampmål fokuserer seg rundt videoforelesning, Innovation School, kvinneandelen og partnerskapsmodellen til NHH. Etter endt verv kan jeg forhåpentligvis se tilbake og vite at jeg har inkorporert valgkampmålene jeg igangsatte - dette setter jeg som et minstekrav for meg selv. Om du vil vite mer er det bare å ta kontakt direkte med meg eller lese mer på mitt FB-arrangement.

Ida Carine: Hovedmålet mitt er å gjøre studiet og studiemiljøet på NHH enda bedre, med studentene i fokus.

Før valget har jeg lagt frem fire hovedområder jeg vil fokusere på.

De går på at vi må ha transparente beslutningsprosesser og god informasjonsflyt slik at nye implementeringer ikke kommer overraskende på studentmassen. Jeg vil også jobbe for at vi har oppdaterte kurs og undervisningsmetoder. På den måten kan vi sikre at de som uteksamineres har de nødvendige ferdighetene for morgendagens arbeidsmarked. Dessuten er det viktig at vi styrker kvaliteten på utveksling og tilrettelegger mer for internships.

Til sist mener jeg at NHH gjør klokt i å huske at engasjerte og aktive studenter er noe av det som gjør NHH til den skolen den er i dag, en av Norges beste!

Etter endt verv håper jeg derfor å kunne vise til en positiv endring på disse områdene. Samtidig er det viktig at jeg har klart å formidle stemmen til NHH studentene og at de ser at engasjementet hjelper, at vi som studenter kan påvirke beslutninger fattet i styret.

Linn: Eg ønsker å bidra til ein meir forutsigbar studiesituasjon for studentane ved NHH, der ein ikkje treng å bekymre seg for om vedtak som får store, negative konsekvensar for studiekvardagen til studentane, eksempelvis at kursgodkjenningar går ut på dato, eller at forelesingar ikkje blir filma, blir sett i kraft uten forvarsel, aller helst ikkje i det heile teke.

Les også: NHH-ledelsens oppfordring til hjemvendte utvekslingsstudenter: Fullfør utvekslingen!

 

Hva er den langsiktige strategien styret?

Jonas: Jeg mener styrets langsiktige strategi bør ta til sikte på å prioritere pedagogikk og utdanning, og ha et godt studentperspektiv i alle ledd.

Elias: Den nåværende langsiktige strategien til NHH strekker seg ut 2021, og har fem essensielle punkter:

- Faglig fornyelse og relevans

- Fremragende læringsmiljø og pedagogikk

- Forskning på toppnivå

- Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert NHH-arbeid

-Systematisk digitalisering

Ny strategi skal dog utarbeides i løpet av neste periode - her ønsker jeg at det skal være et tungt studentfokus, og dette vil jeg sikre i samråd med studentmassen.

Ida Carine: Strategien 2018-2021 ble satt for denne perioden og vil måtte forlenges etterhvert. I denne strategien står «Vi utdanner fremtidens økonomer» sterkt, og jeg mener dette er et godt mål også for fremtidig arbeid.

Linn: NHH sin strategi er gjeldande ut 2021, og det byr på ei unik moglegheit til å kunne sette i gong prosjekt for å sikre at ein når måla som er sett, før perioden er over og ein ny strategi skal takast i bruk. Eg ønsker særleg å fokusere på to av dei strategiske satsingsområda til NHH, systematisk digitalisering og fremragende læringsmiljø og pedagogikk, for å sikre at studentane får eit best mogleg studietilbod.

Les også: Nøstbakken om vurdering på eksamen: – Studentene har fått lov til å bestemme

 

Hva vil du gjøre for at NHH skal kunne legge coronaen bak seg så fort som mulig?

Jonas: Følge FHI og myndighetenes gjeldende råd. Aller helst få åpnet, helt eller delvis, saler og lesekapasitet slik at folk kan få gode forberedelser til eksamen.

Elias: Først og fremst må vi høre på anbefalingene fra lokale myndigheter. Deretter må NHH tilbake i normal drift, noe jeg selvsagt ønsker å være delaktig i ved å sikre at studentenes interesser settes høyest på agendaen når skolen åpner. Enda viktigere er det kanskje å gjøre NHH forberedt på at en slik pandemi e.l. kan forekomme igjen, og at i større grad må ha handlekraftige tiltak klargjort på forhånd.

Ida Carine: For det første vil jeg si at jeg håper at det går bra med alle NHH studentene og alle som er tilknyttet NHH på en eller annen måte.

Jeg tror at det er viktig at vi følger rådene fra myndighetene og kommer tilbake til campus når de mener det er forsvarlig. Når det er forsvarlig vil jeg være en pådriver for at vi kommer tilbake til «normal drift» så fort som praktisk mulig.

Linn: Det viktigaste er at ein følger dei råda som kjem frå helsemyndigheitene, slik at ein kan få smittespreiinga ned på eit slikt nivå at ein kan gå tilbake til normalen. Eg trur derimot ikkje det å legge koronaen bak seg fortast mogleg er eit mål i seg sjølv. Ein har teke i bruk digitale verkemiddel i alle fag, og dette er erfaringar som er nyttige å ta med seg vidare i prosessen med å vidareutvikle studietilbodet ved NHH til å bli best mogleg.

Les også: Leserinnlegg: I ukjent terreng

 

Vil lesesalene åpne igjen før eksamensperioden?

Jonas: Det har jeg dessverre ikke kjennskap til.

Elias: Her er det nok ikke studentrepresentantene i styret som har siste ordet, men heller de nasjonale myndighetene. Jeg er ingen spåmann, men per i dag ser det nok dessverre mørkt ut - forhåpentligvis kan vi dog alle være tilbake som normalt på campus sammen før heller enn siden.

Ida Carine: Dette har jeg dessverre ikke noe mer informasjon om enn resten av NHH studentene. Jeg håper at situasjonen vi ser nå bedrer seg og at vi derfor har mulighet til å åpne lesesalene før eksamensperioden. Alt annet blir kun spekulasjoner.

Linn: Det kan eg ikkje seie noko om, men eg håper utviklnga i korona-pandemien vil gå rett veg, og at det vil vere mogleg å gjennomføre ei opning, om enn med noko redusert kapasitet.

Les også: NHH ute med vårens retningslinjer for eksamen

 

Når vil forelesningene bli filmet igjen?

Jonas: Så fort som mulig. Skolen gjorde oppmykning i regelverket i januar, ingen grunn til at det ikke skal fortsette i den retning.

Elias: Dette stiller jeg på som valgkampmål og forhåpentligvis vil videoforelsning være tilbake på fast basis allerede til høsten - det skal jeg i hvert fall jobbe utrettelig for!

Ida Carine: Her sitter jeg heller ikke på noe mer informasjon enn resten av NHH studentene, men jeg håper vi får det til fra høsten. Personlig er filming av forelesninger noe jeg ser som et godt tilbud hvor vi benytter oss av tilgjengelig teknologi for å gjøre læringsutbyttet størst mulig for studentene. Som representant i styret vil jeg jobbe for at vi har oppdaterte kurs og undervisningsmetoder som tar i bruk den teknologiske utviklingen i samfunnet.

Linn: Dette kan eg ikkje seie noko om, men eg vonar det vil bli filma frå haustsemesteret av. Om ikkje, så er dette noko eg vil arbeide med. Det som er viktigast er at vi har eit fleksibelt utdanningstilbod som tek høgde for at studentar sit i kommunestyre, studentar er engasjert i NHHS, studentar har internship og deltidsjobbar, og for at uforutsette ting, til dømes ein pandemi, kan inntreffe.

Les også: Leserinnlegg: Hvor er ledelsen ved Norges fremste lederutdanning

 

Hva er det viktigste NHH styret kan gjøre av beslutninger for den kommende perioden?

Jonas: Jeg mener det viktigste de kan gjøre er å sikre god utvikling av NHH både som forskningsarena men også som arena for pedagogisk fremgang og utvikling.

Elias: Annet enn mine personlig valgkampmål mener jeg den viktigste beslutningen styret gjør ut 2020 er å intensivere implementeringen og oppfølgingen av den nåværende strategien. Samtidig må man alltid være villig til å revidere underveis, og den viktigste beslutningen i dag er ikke nødvendigvis den mest essensielle i morgen.

Ida Carine: For perioden 2020-2021 vil det viktigste være å ferdigstille implementeringen av strategien for 2018-2021. Uten å ha innsikt i hva som har vært diskutert i styret hittil vil jeg tro at vi også vil jobbe med en fremtidig strategi. Som studentrepresentant vil jeg gjøre mitt for at dette blir gjort til det beste for studentene og at overgangen fra Merino og opp i hovedbygget blir gjort så smidig som mulig. I et styre vil det også komme opp uventede problemstillinger som vi må ta stilling til når de kommer.

Linn: Det er vanskeleg å seie noko om kva som vil vise seg vere den viktigaste beslutninga styret tek i perioden, men eg trur det blir viktig å ha fokus på å sikre relevans i utdanninga, og det å legge til rette for at studentforeininga kan operere under best mogleg vilkår. Korleis ein skal ta dei beste beslutningane er ikkje godt å seie enno - det viktige er at ein er bevisst på kva for nokre konsekvenser dei beslutningane ein tek kan ha.

 

Tirsdag kveld deltok kandidatene på streamet valgutspørring hvor flere spørsmål ble besvart. Opptak fra denne kan finnes her.

Informasjon om valget og kandidatene finnes også på NHHS' egne sider.

Valget avsluttes 12:00 onsdag 1. april og det oppfordres til at enhver tar i bruk sin stemmerett.

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram