Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Meteorologene er uenig

Kjernestyret. Foto: Benedetta Belotti, Foto NHHS.
Kjernestyret. Foto: Benedetta Belotti, Foto NHHS.
18. september 2018
Sist oppdatert: 18. september 2018

I løpet av våren florerte debatten rundt inkludering ved NHH og i NHHS. I leserinnlegget Lavtrykk og jevnt skydekke” forteller Sander Eilertsen at han mener det ikke er blitt gjort nok endringer eller riktige tiltak i etterkant, da spesifikt fra Kjernestyrets side. Her er vi uenige, men må åpenbart ta kritikk på at informasjonen rundt endringene ikke har funnet veien til alle ved NHH.

Hva har blitt gjort?

Etter vårens debatt ble det satt i gang ulike tiltak for å øke inkludering i NHHS. Blant tiltakene som ble satt i gang var utarbeidelsen av “NHH-kulturen” i samarbeid med ledelsen, omlegging av Sveiseaften, økt promotering av åpne grupper, opprettelsen av NHHI Active, videre satsning på Avbrekk, samarbeid med NHH om en bedre FKU, orientering om NHHS sitt arbeid under “Flink nok” i FKU, faddermatching, sterk forventningsavklaring under faddermøtene, forslag om poengsystem for studenter som bidrar til inkludering av internasjonale studenter, arbeid mot å få et bedre varslingssystem, tilrettelegging for kollokviegrupper til førstekull samt et strengere regime for gjennomføring av opptak. Lista begynner faktisk å bli så lang at det ikke lenger er korrekt norsk å liste de opp i én setning. Dette er ikke en tiltaksliste man kan avskrive som effektløs.

Holdningsendringer tar tid, men det engasjementet vi har vært så heldige å bevitne i etterkant av vårens debatt, har vært en sann glede. Det vitner snarere om en genuin vilje til å gjøre sine medstudenters hverdag bedre, en vilje man på ingen måte skal ta for gitt. Vi er åpenbart ikke ferdige med arbeidet, men grunnmuren legges og vi vil ikke gi oss før absolutt alle studenter ved NHH kan si seg enige i at de blir inkludert og behandlet på en rettferdig måte.

Hvilke utfordringer står vi overfor?

Debatten i vår var omfattende, og tok for seg kulturen på NHH fra mange vinkler. Dette har ledet til at vi har ført en mangesidet front for å få bukt med de utfordringene som ble påpekt, hvilket har gjort det utfordrende å avertere for de valgene som har blitt gjort på en hensiktsmessig måte. Dette er like fullt ikke en unnskyldning, men vi skal videre presentere våre tanker rundt de temaene som snakkes om i gangene ved NHH.

Finnes det kule og ukule grupper i NHHS?

Det har kommet kritikk om at Kjernestyret benekter at det foreligger et sosial hierarki på NHH. For enkelte kan nok denne påstanden føles som et faktum, men det å si at noen grupper er kulere enn andre blir feil. Kjernestyret kan dessverre ikke svare for disse enkeltpersonenes virkelighetsoppfatning.

Ettersom ordet “kul” er like subjektivt som “ukul”, vil det naturlig nok være et like bredt spekter av ulike personers definisjon av inn-grupper og ut-grupper som det er ellers i samfunnet. Noen synes det er kult å være med i idrettslag mens andre syns det er kulere å være en del av kreativt rettede grupper. Da skolen i sin helhet kan oppfattes som relativt konform utad er det gjerne den ene versjonen som blir tillagt mer tyngde enn andre, men dette betyr ikke at det er den eneste fasiten. Selv om vi er økonomer er det viktig å huske at det ikke alltid er riktig å sette to streker under svaret og sjekke i fasit, men snarere akseptere det spekteret av sannheter som faktisk speiler realiteten. Dette håper og tror vi de fleste kommer frem til selv, selv om faddere, Jodel og retorisk flinke studenter på stand kan overbevise en førstekullist i en kortere periode. At det finnes et felles konsensus om hvilke grupper som er kulere enn andre har vi liten tro på. Det at noen grupper streber etter å oppnå en eller annen form for status er derimot en annen sak. Det er først når man selv anerkjenner at enkelte grupper er kulere enn andre, at de faktisk blir det.

Kårbånd har lenge vært en tradisjon som ikke bare står sterkt hos oss, men også for studentforeninger i resten av Norden og Europa. Vi mener at utfordringen ikke ligger i kårbåndene i seg selv, og at det ikke blir riktig å ta bort muligheten til å gå med kårbånd. Da må vi heller fortsette å legge ressurser i å sikre at alle studenter som vil, skal få en tilhørighet til NHHS. Hvorvidt de vil proklamere denne tilhørigheten med et kårbånd eller ikke, kan være opp til studentene selv.

Førstekullsuken og Sveiseaften

Det er ikke til å stikke under en stol at fadderne framsnakker egne grupper og at dette ofte legger et grunnlag for hvilke grupper nye studenter ønsker å bli med i. Til tross for sterke oppfordringer på faddermøtene er det nok dessverre alt for få faddere som ville annonsert for så mange andre grupper enn gruppene de selv er en del av. Ved å anta at fadderne kommer fra et mangfold av grupper er det dermed likevel grunn til å anta at det finnes et bredt spekter av grupper fadderbarna har lyst til å bli en del av. Dette så man veldig klart gjennom det brede engasjementet i Rekrutteringsuken.

Førstekullsuken ved NHH lager seg ikke selv. Derfor er det fint for NHHS å kunne gi en takk til de lagene og gruppene som ønsker å bidra. Takken er i dette tilfellet at gruppen får prioritering i køen til Sveiseaften. Her er det også relevant å påpeke at sveisebarna i år hadde ingen innvirkning, annet enn sin egen køplassering, på hvilken gruppe de havnet i. Endringer som dette fører også med seg noen barnesykdommer. Da er det viktig å ta tilbakemeldingene på alvor, og se på forbedringer som kan gjøres til neste gang.

Opptak

Det er i år første gang det har blitt satt som krav å bedømme kandidatene etter forhåndskjente objektive kriterier for lag i NHHI. Disse kriteriene ble sendt inn og godkjent av NHHI-styret og videre publisert på NHHS sin nettside gjennom Profileringsutvalget. Kjernestyret må kunne ha tiltro til at idrettslagene gjennomfører opptak med bakgrunn i de kriteriene de har sendt inn, helt til det motsatte eventuelt er bevist. Det er først og fremst konkrete tilbakemeldinger vi får fra studenter som vil være grunnlag for at Kjernestyret vil undersøke opptaket nærmere. Dersom det er studenter som føler at disse kriteriene ikke har blitt overholdt, vil henvendelsen bli fulgt tett opp videre. Dersom det faktisk viser seg at kriteriene ikke er benyttet vil det kunne få konsekvenser for laget.

Konsekvenser ved uakseptabel atferd

Når det kommer til det Eilertsen påpeker som uheldig adferd i studentforeningen så har NHHS et disiplinærprogram som tar seg av dette. Alle disiplinærsaker er konfidensielle, hvilket er begrunnet i at man vil beskytte de involverte partene i saken. Vi tror også at det senker terskelen for å si ifra dersom sakens behandling kan skje bak lukkede dører. Likevel blir omfanget av samtlige behandlede saker i løpet av et år informert om til ledere i NHHS en gang i året. I denne sammenheng er det også nødvendig å påpeke viktigheten av at man melder inn saker dersom man er vitne til eller opplever uakseptabel atferd.

Veien videre

Når man innfører tiltak er det også viktig å se på effektene. Har vi oppnådd det vi ønsker? Er det mer eller noe annet som må gjøres? Denne evalueringen må gjøres gjennom undersøkelser og konkrete tilbakemeldinger fra studentene. På denne måten kan vi jobbe systematisk med endringer som har god effekt og er presise.

Det er ingen tvil om at kultur- og holdningsendring tar tid. I utarbeidelsen av langsiktig strategi har det derfor blitt lagt stor vekt på at arbeidet rundt inkludering som stor del av vårt langsiktig mål som studentforening. Dette mener vi også viser klare signaler fra oss om at utfordringene blir tatt på alvor, og ikke bagatelliseres. For at arbeidet skal bli forankret over
tid er det lagt opp til en ny struktur for strategien som krever klare mål fra Kjernestyrene som kommer.

Vi er på ingen måte ferdig og arbeider derfor stadig med nye tiltak som forhåpentligvis kan gjøre NHHS enda bedre. Vi er alltid åpen for konstruktive tilbakemeldinger, og det er bare å komme innom kontoret om man har forslag eller ønsker å diskutere tiltak. Vi håper dette gir litt bedre innsikt i hva vi har arbeidet med det foregående semesteret.

Med vennlig hilsen

Marius Hauahei

Leder, Kjernestyret

  • Her kan du lese mer om debatten rundt NHH-miljøet

Vil du delta i debatten? Send en mail til red@k7bulletin.no

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram