Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Kontrollutvalget forklarer sitt ankevedtak

Montasje: K7 Bulletin. Bakgrunn: Dominique Faraq.
Montasje: K7 Bulletin. Bakgrunn: Dominique Faraq.
17. oktober 2020
Sist oppdatert: 17. oktober 2020

Den siste tiden har Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) opplevd at det har vært mye negativt fokus rundt høstens valg. Det har blitt ytret mye misnøye rundt hvordan valget  denne høsten vil bli gjennomført.

Dette har utfoldet seg i kommentarer på Facebook, spekulasjoner på Jodel og kanskje tydeligst ved flere innlegg i K7 Bulletin.

Årsaken til denne negativiteten er rotet i en presisering Valgstyret har sendt ut i høstens valgreglement. I valgreglementet §2 presiseres det hvordan valg i NHHS vil bli gjennomført og  hvordan valgresultatet vil bli tolket ved konkurranse hvor såkalte blokker stiller til valg. 

Vi i Kontrollutvalget er øverste kontrollorgan i NHHS, og har som formål å sikre at  administreringen av studentforeningen skjer i henhold til de vedtekter og instrukser som  foreligger for organisasjonen. I den anledning ønsker vi i Kontrollutvalget å komme med en  beretning om hva vedtektene i NHHS sier om såkalte blokkvalg. For fullstendig vedtak, refererer vi til publisert vedtak på Facebook, under arrangementet for høstvalget 2020. 

Forløpet og behandlingsprosess 

Til hvert valg plikter Valgstyret etter §10.2.2 i vedtekter for NHHS å sende ut et reglement for  valgkamp. Valgstyret mottok i forløpet av utsendelse av dette valgreglementet en forespørsel  om hva som var gjeldende reglement i en situasjon hvor blokker stiller til valg i konkurranse mot  enkeltpersoner. Grunnet henvendelsen har Valgstyret undersøkt vedtektene i NHHS og følt at henvendelsen tyder mot at en presisering av hvordan dette vil gjennomføres i praksis burde  presiseres i årets valgreglement. I valgreglementet for høstvalget 2020 fremkommer det av §2  følgende:

Blokkvalg 

  • 2 Dersom to (2) eller flere fulltallige blokker stiller som styre til samme utvalg, vil den blokken med totalt flest stemmer vinne valget. Dersom blokkene har ulikt antall kandidater vil det konkurreres på hver enkelt stilling

Denne paragrafen har blitt mottatt med overraskelse og rokker ved det som har vært forståelsen  om blokkvalg i studentforeningen. Presiseringen til Valgstyret i årets valgmagasin er §2, andre  setning (fet skrift). Denne presiseringen hevdes å ikke være i tråd med hvordan valg blir  gjennomført i NHHS og at denne ikke har hjemmel i NHHS sine vedtekter. Som følge av dette  ble denne presiseringen klaget inn til vurdering. 

I NHHS sine vedtekter §10.2.3 fremkommer det at klageinstans rundt valg er Valgstyret, og at  ankeinstans for disse klager er Kontrollutvalget. Klagen ble behandlet i Valgstyret, hvor klagen  ikke ble tatt til følge. Denne avgjørelsen ble anket til Kontrollutvalget. 15 oktober 2020 behandlet  Kontrollutvalget anken.

Kontrollutvalgets konklusjon og argumentasjon 

Saksdokumenter 

I behandling av anken har Kontrollutvalget jobbet nøye med å ettergå den tidligere prosessen, samt innhente ytterligere informasjon vi har funnet nødvendig for å skape et så fullstendig bilde  av saken som overhode mulig. Kontrollutvalget ønsker derfor å presisere at innhenting av  saksdokumenter har vært en meget omfattende prosess. Kontrollutvalget mener også å ha fått  innhentet tilstrekkelig informasjon for å fatte våres vedtak. 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget fattet en beslutning om at Valgstyrets presisering, §2, andre setning i høstens  valgreglement, er korrekt i henhold til NHHS sine vedtekter. Vi ønsker likevel å presisere at  beslutningsgrunnlaget til Kontrollutvalget ikke samstemmer med grunnlaget lagt frem i  Valgstyrets vurdering av klagen.

Argumenter for vedtaket 

Grunnlaget for Kontrollutvalgets vedtak er delt.  

Første punkt er vurderingen av §10.8.3 i NHHS sine vedtekter. Denne paragrafen presiserer at  dersom to eller flere fulltallige blokker konkurrerer, vil den blokken med flest stemmer totalt  vinne valget. Med fullstendige blokker menes blokker med likt antall medlemmer som stillinger  som er på valg til et styre. §10.8.3 er presisert i høstens valgreglement som §2, første setning.  Det er Kontrollutvalgets forståelse at denne paragrafen er tydelig. Denne bestemmelsen er kun  gyldig dersom konkurranse på stillinger til et styre i sin helhet skjer mellom fullstendige blokker.  Hva som er gjeldende resultat ved slik konkurranse anser derfor Kontrollutvalget som  udiskutabel.

Andre punktet er vurdering av hvordan konkurranse vil skje hvis §10.8.3 ikke er gyldig, og  konkurranse på verv i NHHS skjer mellom en fullstendig blokk og en ufullstendig blokk eller  enkeltkandidat. Det er Kontrollutvalgets oppfatning at denne typen konkurranse gjør §10.8.3  ugyldig. Dagens vedtekter gjør ingen andre presiseringer relatert til blokkvalg. Kontrollutvalget har ikke funnet at slike presiseringer heller har blitt innlemmet i NHHS sine vedtekter ved vedtak  på tidligere forretningsmøter i NHHS. Ei heller finnes det noen bestemmelser om at enkelte  stillinger eksklusivt er tilgjengelige ved blokkvalg. Blokkvalg har ingen annen presisering i eller  gyldighet i NHHS annet en den bestemmelse som fremkommer av §10.8.3. Det er derfor  Kontrollutvalgets oppfatning at regelverket er klart. Enkeltpersoner eller ufullstendige blokker kan ikke nektes å stille til valg på verv i noen stillinger i studentforeningen. 

Dette er grunnlaget for Kontrollutvalgets endelige vedtak om å opprettholde presiseringen §2, andre setning i valgreglementet for høsten. 

Spekulasjoner rundt hensikt av valgreglement 

Et moment som er blitt mye diskutert i denne saken er et vedtak fattet på foreningsmøte 3  høsten 2015. Denne høsten ble det lagt frem et endringsforslag av valgreglementet av  daværende Informasjonsansvarlig i Kjernestyret Marius Ebbesen. §10.8.3 i dagens vedtekter er  et direkte resultat av vedtak fattet på dette foreningsmøtet. Årsaken til at dette foreningsmøtet  har vært så mye omdiskutert den siste tiden kommer av intensjonene som ble lagt frem for dette  endringsforslaget. Presiseringen og argumentasjonen i klagen fra Valgstyret har ligget i en  oppfatning om at dette foreningsmøtet vedtok endringsforslaget, og dermed også vedtok en  intensjon presisert i Ebbesens søknad om endring. I søknaden til FM3 høsten 2015  fremkommer følgende: 

Dersom blokkene har ulikt antall kandidater, vil det konkurreres på hver enkelt stilling .” 

Ebbesen selv har tatt seg bryet av å svare på en henvendelse fra K7 Bulletin for å gjøre rede for  sine intensjoner ved endringsforslaget. Likevel presiseres det i anken at denne intensjonen ikke kan ses på som et vedtak fattet på dette foreningsmøtet og henviser til en annen intensjon  presentert ved foreningsmøtet: 

Ønsket effekt er økt valgoppslutning, økt oppmerksomhet på valget på et tidligere tidspunkt, mulighet for økt konkurranse ved at folk kan kaste seg inn, unngå blandede blokker, unngå suppleringsvalg .” 

Det er momentet om at søknadens intenderte ønskede effekt også er å unngå blandede blokker  som trekkes frem. 

Kontrollutvalget mener at intensjonene for søknaden ikke bærer legitimitet i hva som er gjeldende vedtekter i NHHS. Intensjoner har ingen historikk for å ha blitt innlemmet i  foreningens vedtekter og kan ikke anses som del av vedtak fattet på foreningsmøter. Intensjonene har av Kontrollutvalget blitt drøftet, men har ikke blitt tilført vekt i vedtaket i denne saken. 

Kollektiv misforståelse av reglementet  

Det er Kontrollutvalgets oppfatning at majoriteten av studentforeningens medlemmer har hatt en annen oppfattelse av hvordan valg i NHHS skal skje til enkelte stillinger. De siste årene har valg til stillinger i Kjernestyret, UKEN, Bergen Challenge og NHH-Symposiet blitt gjennomført som blokkvalg. Det er heller ingen hemmelighet at andre blokker har blitt forsøkt dannet i et forsøk på å stille som blokk til disse posisjonene. Kontrollutvalget har kommet over informasjon som kan ha hjulpet til å bygge opp misforståelsen om at valg til disse stillingene utelukkende gjennomføres som blokkvalg. I utsendelse av innmeldingsskjema fra valgstyrer ved høstvalgene  i 2018 og 2019, fremkommer følgende presisering: 

“Noen av stillingene kan man stille individuelt, andre må man stille som en gruppe gjerne kalt blokk.”

Det er Kontrollutvalgets oppfatning at denne presiseringen gjort inn mot disse valgene er misledende og regelrett feil. Kontrollutvalget anerkjenner at denne kommunikasjonen kan ha hatt konsekvenser for hvordan disse valgene ble gjennomført. Dette vitner om at regelverket i  NHHS ikke har vært godt nok kjent blant de som skal overholde de, samt de instanser som skal  sikre at valg skjer på riktig grunnlag. Kontrollutvalgets jobb har nå vært å sikre at årets høstvalg  skjer i henhold til hva vedtektene faktisk tillater. Å opprettholde presiseringen i valgreglementet for denne høsten anser Kontrollutvalget at denne feilen ikke oppstår ved høstens valg.

Inhabilitet

Det er blitt ytret i sosiale medier kritikk til mulig inhabilitet ved vurdering av denne saken i Kontrollutvalget, selv før saken var kommet til oss for behandling. Vi ønsker å presisere at inhabilitet vurderes i alle saker som behandles av utvalget, før behandling iverksettes. For å presisere hva som var tilfellet med inhabilitet i denne saken, så har habiliteten til alle medlemmer i utvalget blitt vurdert. Ett medlem av Kontrollutvalget meldte seg selv inhabil, og har dermed under ingen omstendigheter vært tilknyttet saken under vurderingen. Utvalgets øvrige medlemmer ble ansett som habile i vurderingen.

Avsluttende bemerkning fra Kontrollutvalget 

Dette ble et langt innlegg, men Kontrollutvalget har sett det hensiktsmessig å komme med en offisiell presisering av vedtak fattet på en klage innsendt angående høstens valgreglement. Valg er en viktig demokratisk prosess for å sikre at de som innehar posisjoner i en organisasjon har støtte fra organisasjonens medlemmer. For å skape forståelse rundt høstens valg og det vedtaket Kontrollutvalget har fattet, mener vi åpenhet i denne saken er særdeles viktig for at  studentforeningen skal ha en samlet oppfatning om hvordan valgprosessen er i NHHS. 

På Strategisk Forum 15.10.2020 ble det informert om at det i disse dager er en prosess for å opprette et arbeidsutvalg som skal gå gjennom dagens regelverk for valg. Dette arbeidet gjennomføres for å være forut fremtidige utfordringer som kan fremkomme rundt valg, samt  sikre at det ikke er hull i vedtektene i NHHS. Kontrollutvalget anser dette som et viktig arbeid for å skape tillit til valg i fremtiden. 

Med vennlig hilsen 

Kontrollutvalget, ved Aleksander Ramm og Håvard Rørtveit

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram